Bestuur


De classis Fryslân streeft naar verbondenheid. We leren van elkaar en zijn betrokken op elkaar. Zo zijn we één kerk.

De boodschap van de opstanding van Jezus is de meest hoopvolle van ons geloof: Leven sterker dan de dood, licht dat het duister verdringt. Wat er ook gebeurt in de wereld, wat wij ook meemaken in ons persoonlijk leven, er is één reden vroeg of laat moed te vatten en opgewekt door te gaan: “De Heer is waarlijk opgestaan!”
Classis Fryslân

Het dagelijks bestuur van de classis wordt gevormd door het moderamen. Het moderamen bestaat uit de classispredikant, de preses van de classicale vergadering en de scriba.
In 2021 bestaat het moderamen daardoor uit ds. Wim Beekman, da. Ellen Peersmann en scriba Janny Brinkman-Dijkstra.

Het Breed Moderamen(BMCV) is het bestuur van de classis en kent zeven leden. Naast de moderamenleden zijn dat in 2021: ouderling mw. T. de Vries (Stiens), diaken W. de Boer (Dokkum), ouderling-kerkrentmeester J. Petter (Wolvega).
De predikantsplaats in het Breed Moderamen is vacant geraakt doordat ds. Peersmann preses is geworden.
Behalve de classispredikant zijn allen verkozen door en uit de classicale vergadering,

Adviseurs van het BMCV zijn de voorzitter van het CCV (Classicaal College voor de Visitatie) en van het CCBB (Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken)

Een financiële commissie van drie personen beheert de gelden.

De classicale vergadering is de algemene vergadering van de classis. Elk van de zeven Ringen vaardigt vier leden af, er is een afgevaardigde uit de Evangelisch Lutherse Kerk en ook de classispredikant is lid van de CV.

ds. Wim Beekman

Classispredikant


Protected email address
06-31991101

Janny Brinkman

Scriba

Protected email address of
Protected email address.
0517-234996

Postadres: De Terp 98, 9035 AX Dronrijp

ds. Idske van der Pol

Voorzitter van Classicaal College voor de Visitatie

Protected email address
0514-854681

BELEIDSPLAN 2020-2023 CLASSIS FRYSLÂN VAN DE PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND

Vrees niet, kleine kuddeBeleidsplan Classis Fryslân 2019-2023.pdf