Bestuur


De classis Fryslân streeft naar verbondenheid. We leren van elkaar en zijn betrokken op elkaar. Zo zijn we één kerk.

De boodschap van de opstanding van Jezus is de meest hoopvolle van ons geloof: Leven sterker dan de dood, licht dat het duister verdringt. Wat er ook gebeurt in de wereld, wat wij ook meemaken in ons persoonlijk leven, er is één reden vroeg of laat moed te vatten en opgewekt door te gaan: “De Heer is waarlijk opgestaan!”

Classis Fryslân


Het dagelijks bestuur van de classis wordt gevormd door het moderamen. Het moderamen bestaat uit preses ds. Ellen Peersmann ( Kollum), scriba mevrouw Janny Brinkman (Dronryp) en classisdominee ds. Wim Beekman.

Het bestuur van de classis (Breed Moderamen) telt zeven leden. Naast de leden van het dagelijks bestuur zijn dat ouderling mw. T. de Vries (Stiens), diaken W. de Boer (Dokkum), ouderling-kerkrentmeester J. Petter (Wolvega) en ds. G. Keijzer (Op 'e Noed te Idskenhuizen-St. Nicolaasga - Tjerkgaast).

Adviseurs van het classisbestuur zijn de voorzitter van het Classicaal College voor de Visitatie, mw. ds. I. van der Pol, de voorzitter van het Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken) ouderling J. de Jong, en de voorzitter van de financiële commissie de heer Roel Kok (Joure).

De classicale vergadering is de algemene vergadering van de classis en kent maximaal dertig leden. Naast de 28 afgevaardigden uit de Ringen is er een afgevaardigde uit de Evangelisch Lutherse Kerk en ook de classispredikant is lid van de CV.

ds. Wim Beekman

Classispredikant


Protected email address
06-31991101

Janny Brinkman

Scriba

Protected email address of
Protected email address.
0517-234996

Postadres: De Terp 98, 9035 AX Dronrijp

ds. Idske van der Pol

Voorzitter van Classicaal College voor de Visitatie

Protected email address
0514-854681

Vrees niet, kleine kudde


BELEIDSPLAN 2019-2023 CLASSIS FRYSLÂN VAN DE PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND

Bij de vorming van de classis Fryslân zijn in 2018 'aandachtspunten voor beleid van de classis Friesland' meegegeven aan het nieuwe classicaal bestuur.
Deze aandachtspunten zijn verwerkt in het eerste beleidsplan van de nieuwe classis Fryslân: Beleidsplan Classis Fryslân 2019-2023.pdf