Het orgelvoucher

Onze liturgie is vol van zang en muziek en velen genieten er zeer van. In ons Liedboek 2013 vinden we een rijke verscheidenheid aan geestelijke liederen, die de kerkmusici, onze organisten en pianisten, samen met de gemeente uitvoeren. De Werkgroep Kerkmuziek wil de organisten en pianisten van vandaag blijven toerusten en daartoe hebben we het orgelvoucher in het leven geroepen.

Hoe werkt het?

De kerkenraad (c.q. het college van kerkrentmeesters) kan bij de classis voor hun eigen organisten één (of meer) orgel-vouchers kopen. Met dit voucher kan de organist bij een professionele docent één (of meer) orgel-lessen nemen. Het voucher kost € 95,- en geeft recht op minimaal 90 minuten muziekonderwijs.

Voor wie?

Organisten en pianisten die actief dienst doen in de erediensten in de gemeente, en die wel graag bijgeschoold wil worden in het orgelspel, met name de begeleiding van de gemeentezang in diverse liedvormen, en het smaakvol musiceren in de liturgie.

Wat kan aan bod komen?

Bijvoorbeeld: vaardigheden oefenen in het smaakvol begeleiden van verschillende liedvormen, het ontdekken van beschikbare muziekuitgaven, het zelf maken van korte voorspelen of intonaties, de bespeling van het ‘eigen’ kerkorgel met aandacht voor: mooi en gevarieerd registeren en het bijstemmen van de tongwerken (bijvoorbeeld: trompet, hobo of dulciaan).

Wie verzorgt de les, en waar?

De les wordt verzorgd door een professionele en deskundige orgeldocent (zie de namen hieronder) en wij juichen het toe dat de les wordt gehouden op het orgel waar de betreffende organist veel op speelt in de kerkdiensten. In overleg met de docent kan ook voor een ander orgel worden gekozen.

Communicatie en informatie

De werkgroep kerkmuziek verzorgt de communicatie tussen de organist en één van de docenten. Voor meer informatie over en het aanschaffen van dit voucher kunt u mailen of bellen met de voorzitter van de werkgroep kerkmuziek:
ds. Ulbe Tjallingii
Protected email address
06-14859557

Docenten

 • Peter van der Zwaag: organist Jacobijnerkerk Leeuwarden
 • Jochem Schuurman: organist Martinikerk Franeker
 • Bob van der Linde : organist Martinikerk Sneek
 • Auke de Boer: organist Grote- St Martinuskerk Dokkum
 • Mark Heerink: RK kerkmusicus in Hoorn
 • Fedde Tuinstra: organist RK parochie Heerenveen
 • Jelle Rollema: organist Raerd
 • Marcus Veenstra: kerkmusicus
 • Ulbe Tjallingii: predikant en kerkmusicus

Classicale Werkgroep Kerkmuziek

De werkgroep Kerkmuziek van onze classis Fryslân bestaat uit de volgende leden:
 • ds Ulbe Tjallingii (Bitgummole): predikant en kerkmusicus, voorzitter
 • Auke de Boer (Kollumersweach): kerkmusicus in Dokkum
 • Jelle Rollema (Tersoal): kerkmusicus en theoloog
 • Marcus Veenstra (Ljouwert): kerkmusicus
 • Pieter Vos (Hurdegaryp): organist

Contact en info

ds. Ulbe Tjallingii
Protected email address
06-14859557

Doel

De werkgroep stelt zich ten doel:
 • De toerusting van kerkmusici, organisten, pianisten, dirigenten en zangers op het terrein van de gemeentezang, kerkmuziek en liturgisch musiceren.
 • De toerusting van de gemeenten en voorgangers op het gebied van liturgie en muziek, met studiedagen, workshops en nieuwsbrieven
 • Het adviseren van de classis inzake het kerkmuziekbeleid.

Contacten van de werkgroep

De werkgroep Kerkmuziek is de voortzetting van de ‘Beraadgroep liturgie en eredienst’ (2003) en onderhoud namens de classis het contact met:
 • De taakgroep Liturgie, Dienstencentrum PKN Utrecht
 • De werkgroep Liturgie van het Bisdom Groningen-Leeuwarden
 • De organistenvereniging KVOK
 • Krúspunt