Ringen


Er zijn tien Ringen in de classis Fryslân. In 2018 waren er aanvankelijk zeven: Buitenpost, Dokkum, Drachten, Franeker, Heerenveen, Leeuwarden en Sneek. de oude classes in Friesland.
De Ring Buitenpost is intussen opgegaan in vier nieuwe ringen: Ring Kollum-Buitenpost, Ring Buwekleaster, Ring Burgum en Ring Vijversburg.
Per Ring staan de PKN-gemeenten en hun webadressen genoteerd.


Ring Kollum-Buitenpost
PG Buitenpost http://www.pknbuitenpost.nl/
PG Burum/Munnekezijl.Warfstermolen https://www.pknburummunnekezijl.nl/
Hg Gerkesklooster-Stroobos: http://www.gerkesklooster-stroobos.nl/?page_id=189
Gk Gerkesklooster-Stroobos http://www.gerkesklooster-stroobos.protestantsekerk.net:
PG Kollum: https://www.pknkollum.nl/
PG Kollumerpomp https://www.kollumerpomp.eu/index.php/kerken/17-pkn-kerk-kollumerpomp
PG te Kollumerzwaag https://kerkinkollumerzwaag.nl/
PG Oudwoude/Westergeest https://oudwoude-westergeest.protestantsekerk.net/
PG Twijzelerheide (v/h Gk) http://www.gereformeerdekerktwijzelerheide.nl/
Gk Visvliet https://visvliet.com/2019/04/29/gereformeerde-kerk-visvliet/
(Hg Twijzelerheide: zie Ring Dokkum)
Ring Buwekleaster
PG Kootstertille: https://www.pgkootstertille.nl/
PG Augustinusga: https://augustinusga.protestantsekerk.net/
PG Drogeham: https://www.pkndrogeham.nl/
PG Harkema: http://www.pknharkema.nl/
Hg Twijzel: https://twijzel.protestantsekerk.net/
Gk Twijzel https://twijzel.protestantsekerk.net/
PG Rottevalle: https://www.pgrottevalle.nl/
PG Surhuisterveen/Boelenslaan : http://www.pkn-surhuisterveen-boelenslaan.nl/
PG Surhuizum: https://www.pknsurhuizum.nl/
PG Jistrum: https://www.pknjistrum.nl/
PG Eastermar: https://www.pgeastermar.nl/
Ring Burgum
PG Burgum: https://pgburgum.nl/
PG Earnewâld: https://www.pknearnewald.nl/
PG Garyp: https://www.pkngaryp.nl/
PG Sumar: https://www.kerk-sumar.nl/
Ring Vijversburg
PG Hurdegaryp: http://www.pghurdegaryp.nl/
PG Noardburgum http://www.pkn-noardburgum.nl/
PG Ryptsjerk: Protected email address
PG Suwâld: http://www.suwald.nl/tsjerke/
PG Trynwâlden: https://www.pgtrynwalden.nl/
(Oudkerk, Mounein, Oenkerk en Giekerk)
PG Tytsjerk: https://www.kerktytsjerk.nl/

Ring Dokkum
Gk Blije http://www.kerkdehavenblije.frl/
Gk Broeksterwoude https://www.pknbroeksterwald.nl/
PG Burdaard https://www.kerkburdaard.nl/
Gk Damwoude https://www.pkndamwald.nl/
PG Dokkum https://dokkum-aalzum-wetsens.protestantsekerk.net/
Gk Driesum-Wouterswoude https://www.gereformeerdekerkdriesumca.frl/
PG Ee-Oostrum-Jouswier https://www.anbi-s.nl/protestantse-gemeente-ee-oostrum-en-jouswier/
PG Engwierum http://kerkengwierum.nl/
PG Ferwert https://www.pknferwert.nl/
PG Mei-inoar ien Raard-Foudgum http://www.meiinoarien.nl/
PG Mariëngaarde Hallum https://www.pgm-hallum.nl/
FDGA (Fed.Doopsgez.Geref.Ameland) https://www.amelandgereformeerd.doopsgezind.nl/
PG Holwerd https://protestantse-gemeente-holwerd.protestantsekerk.net/
GK Lioessens-Morra https://www.gerefkerklioessens.nl/
PG Marrum-Westernijkerk http://www.godeharduskerk.nl/
PG Metslawier-Niawier https://www.pkn-metslawier-niawier.nl/
PG Nes-Wierum http://www.pgneswierum.nl/
PG Oosternijkerk https://www.pg-oosternijkerk.nl/
PG Paesens-Moddergat https://paesens-moddergat.protestantsekerk.net/
PG Reitsum https://www.deflieterpen.nl/index.php/p-g-reitsum-c-a
PG Claercamp Rinsumageest https://www.claercamp.com/
PG Schiermonnikoog https://www.kerkschiermonnikoog.nl/
PG Ternaard https://www.pkn-ternaard.nl/
PG Veenwouden-Veenwoudsterwal https://www.kerkpleinveenwouden.nl/
PG De Westereen http://pkndewestereen.nl/
Hg Akkerwoude-Murmerwoude
https://www.kerktijden.nl/gemeente/3276/herv-gem-akkerwoude-murmerwoude
Hg Ameland https://www.hervormdameland.nl/
Hg Blija-Hogebeintum https://blija-hogebeintum.protestantsekerk.net/
Hg Dantumawoude https://www.pkndamwald.nl/
Hg Driezum http://www.hervormddriezum.nl/
Hg Morra-Lioessens https://morra-lioessens.protestantsekerk.net/
Hg Twijzelerheide http://hervormdekerktwijzelerheide.nl/

Ring Franeker
PG Achlum – Hitzum https://www.pknachlumhitzum.nl/
PG St. Annaparochie https://www.pgsintannaparochie.nl/
PG Arum-Kimswerd https://www.tsjerkearumkimswert.nl/
PG Bolsward https://martinikerkbolsward.nl/
Gk Bolsward https://www.gasthuiskerk-bolsward.nl/
Hg Burgwerd – Hartwerd - Hichtum https://www.pgbhh.nl/
PG Easterein https://kerkeasterein.nl/
PG Exmorra - Allingawier https://pkn-exmorra-allingawier.nl/
PG Franeker e.o. https://pkn-franeker.nl/
PG Harlingen - Midlum https://www.pg-harlingen.nl/
HG Húns – Leons /PG Hilaard https://pghilaardhunsleons.weebly.com/
Hg Itens - Hinnaard https://de4doarpen.nl/
PG St. Jacobiparochie https://www.pknsintjacobiparochie.nl/
Hg Kubaard http://www.kubaarddorp.nl/voorzieningen/nh-kerk
PG Lollum - Waaksens http://www.tsjerkelollumwaaksens.nl/
PG Makkum c.a. https://www.pkn-makkum.nl/
Hg Mantgum - Skillaerdt https://www.pkn-mantgum.nl/
PG Minnertsga https://pkngemeenteminnertsga.protestantsekerk.net/
PG Oosterbierum - Wijnaldum https://www.pg-oosterbierum-wijnaldum.nl/
Hg “Kerk tussen de dijken” (Oude- en Nieuwe Bildtdijk en Nij Altoenae) https://kerktussendedijken.nl/
PG Ried-Skingen c.a. https://pkn.ried-skingen.nl/
PG Schettens-Schraard-Longerhouw-Wons (SSLW) http://www.pknssl.nl http://www.pknwons.nl/
PG Sexbierum - Pietersbierum https://www.pknsexbierumpietersbierum.nl/
Hg Spannum - Edens https://kerkspannumiens.nl/
https://www.spannum.frl/protestante-kerk-spannum
Hg Oost Terschelling https://kerkenopterschelling.nl/hervormde-gemeente-oost-terschelling
Hg West-Terschelling https://kerkenopterschelling.nl/
Gk Terschelling “ET-10” https://kerkenopterschelling.nl/et-10
PG Tzum http://www.tsjom.nl/verenigingen/kerk/welkom-kerk.htm
PG Tzummarum-Firdgum https://tzummarum-firdgum.protestantsekerk.net/
PG Vlieland https://protestantsegemeentevlieland.nl/
Hg Vrouwenparochie, Oude Bildtzijl, Oude Leye e.o. http://www.bordenakerk.nl/
Hg Welsrijp - Baijum https://wjelsryp_baaium.protestantsekerk.net/
PG Westerwert (Jorwert, Jellum - Bears, Weidum) http://pkn-westerwert.frl/
Herv. Streekgemeente ‘Lankmeamert’ (Winsum – Baard – Oosterlittens) https://www.lankmeamert.nl/
Gk Winsum e.o. https://winsum.protestantsekerk.net/
PG Witmarsum-Pingjum-Zurich https://www.pknwitmarsum.nl/
PG Wommels - Hidaard https://wommels-hidaard.protestantsekerk.net/
PG Workum/Gaast – Ferwoude https://www.pgworkum.nl/

Ring Heerenveen
PG Akkrum www.pgakkrum.nl
PG Aldeboarn www.pgaldeboarn.nl
PG Echtenerbrug- Oosterzee www.pknechtenerbrugoosterzee.nl
PG Haskeroord te Oudehaske https://haskeroord.nl/
PG Heerenveen www.protestantsegemeenteheerenveen.nl
PG Joure www.pgjoure.nl
PG Jubbega – Schurega -Hoornsterzwaag https://kerkjubbega.nl/
PG Katlijk – Mildam https://katlijk-mildam.protestantsekerk.net/
HG Langweer www.kerklangweer.nl
PG Lemmer www.protestantsegemeentelemmer.nl
PG Olde- en Nijeberkoop www.oldeberkoop.nl
PG Oldelamer-Oldetrijne www.oldelamer.info/kerk.nl
PG Ter Holten www.pkn-tono.nl
(Oldeholtpade, Nijeholtpade,TerIdzard en Oldeholtwolde )
PG De Regenboog (Oude- en Nieuwehorne e.o.) www.pknderegenboog.nl
PG Ouwsterhaule-Scharsterbrug www. pg-os.nl
PG Scherpenzeel-Munnekeburen www.pknscherpenzeelmunnekeburen.nl
PG Sintjohannesga-Delfstrahuizen www.pknsintjohannesga.nl
www.pkndelfstrahuizen.nl
PG 'Lindestreek' te Steggerda https://gemeentelindestreek.protestantsekerk.net/
PG Terkaple www.terkaple-akmarijp.nl
PG Tjalleberd-De Knipe www.pkn-tjalleberd-deknipe.nl
PG 'Op ‘e Noed' (Idskenhuizen-St. Nicolaasga- Tjerkgaast) www.pkn-openoed.nl
PG Wolvega www.pkn-wolvega.nl
PG-BA Eben-Haëzer op g.g.,Lemmer www.ebenhaezerlemmer.nl

Ring Sneek
PG Balk https://www.pknbalk.nl/
PG Gaastmeer http://www.pkn-gaastmeer.nl
PG De Lege Geaen http://www.pkn-dlg.nl/
PG Streekgemeente De Slachsang (o.a. Boazum) https://deslachsang.protestantsekerk.net/
Hg Elahuizen . http://www.elahuizen.nl
PG Harich-Ruigahuizen http://www.pknharich-oudega.nl/
PG Heeg http://www.pkn-heeg.nl
PG Hindeloopen https://pg-hindeloopen.protestantsekerk.net/
PG IJlst https://pg-ijlst.nl/
PG iw Hemelum https://hemelum.nl/hervormde-kerk-hemelum-pkn-gemeente-hemelum/
PG It Heidenskip http://www.pgheidenskip.fr/
PG Jutrijp-Hommerts http://www.pkn-jutrijphommerts.nl
PG Koudum https://www.pknkoudum.nl
Hg Molkwerum https://molkwerum.protestantsekerk.net/
PG Nijland http://www.kerknijland.nl/
PG Oosthem-Abbega-Folsgare http://www.protestantsegemeenteoosthemcs.nl/
PG Oppenhuizen-Uitwellingerga
https://www.topentwelonline.nl/bedrijven/357/de-protestantse-gemeente-oppenhuizen-uitwellingerga
PG Oudega (swf) https://www.pgoudegaswf.nl/
PG Oudega-Kolderwolde http://www.pknharich-oudega.nl/
PG Oudemirdum-Nijemirdum-Sondel https://www.pkn-ons.nl/
PG Parrega-Hieslum http://www.kerk-parrega.nl/
PG Scharnegoutum-Loënga https://pknscharnegoutum.nl/
PG Sloten http://www.pkn-sloten.nl/
PG Sneek https://pknsneek.nl/
PG Stavoren https://pgstavoren.nl/
PG Tjerkwerd-Dedgum https://tsjerkwert.nl/verenigingen/pkn-gemeente-tjerkwerd-dedgum/
PG Warns-Skarl-Laaxum https://www.pknwarns.nl/anbi_gemeente/
PG Wijckel https://wijckel.protestantsekerk.net/anbigemeente/
PG Workum https://www.pgworkum.nl/
PG Woudsend https://www.pgwoudsend.nl/
PG Ysbrechtum-Tjalhuizum-Tirns https://ysbrechtum-tjalhuizum-tirns.protestantsekerk.net/