Religieuze verbeelding in de kunst

Studiedag Fries Godgeleerd Gezelschap
Het Fries Godgeleerd Gezelschap (FGG) organiseert op vrijdag 1 oktober 2021 een openbare studiedag onder de titel “Religieuze verbeelding in de kunst”.
Uitnodiging FGGSymposium2021.pdf

Pastoresleerhuis 2021 – 2022

voor predikanten en kerkelijk werkers in Friesland en Groningen - Drenthe
Pastoresleerhuis_2021-2022_uitnodiging.pdf
Kursus 'Leauwe yn Fryslân'

Oer leauwen en teology yn de Fryske kontekst. In projekt fan Stifting Krúspunt - Frysk Oekumenysk Platfoarm


'Leauwe yn Fryslân' - jiergong 2021-2022

'Leauwe yn Fryslân' is in kursus foar foargongers - pastoraal wurkers, predikanten, prysters -
dy’t harren ferdjipje wolle yn de Fryske kontekst fan leauwen, tsjerke en teology.
Diel 1 omfettet 4 stúdzjedagen. Dielnimmers kinne dêrnei kieze foar Diel 2, it sels skriuwen
fan in artikel op it mêd fan leauwen, tsjerke en teology yn Fryslân.
Data: 27 oktober en 24 novimber 2021 en 12 jannewaris en 9 febrewaris 2022
Plak: Nijkleaster, Redbadtsjerke te Jorwert
Dosinten: Alex Riemersma, Liuwe Westra, Hinne Wagenaar, Tytsje Hibma
Ynformaasje https://www.kruspunt.frl/leauwe-yn-fryslan-2021-2022/
PE: Akkreditaasje predikanten/tsjerklik wurkers PKN: 2 ECTS (diel 1), 4 ECTS (diel 1 en 2)

Ynformaasje en oanmelding by Tytsje Hibma (0517-341859 Protected email address).

De kursusdagen besteane út in harkkolleezje yn de moarn en in wurkkolleezje yn de middei.
De kursus wurdt oanbean yn in syklus fan trije jier. De kursist kin íén jier dielnimme of de ferkenningstocht útwreidzje.
.
Kompetinsjes
De kursus draacht by oan (oernaam út it akkreditaasjekader fan de PThU):
* Hermeneutische bekwaamheid.
* Verbindende bekwaamheid.
* Missionaire bekwaamheid.
Toetsing
De dielnimmers hawwe in oanwêzichheidsplicht en skriuwe elke kursusdei in refleksjeferslach. De dielnimmers dy't in artikel skriuwe, wurde begelaat en beoardiele troch de kursuslieding.

Kosten fan de kursus
Basis kursus, ynkl. reader (4 stúdzjedagen, 2 ECTS) € 450
Ynterfyzje en artikel (2 ECTS) € 100
HEBREEUWS LEREN LEZEN in Friesland?

Onder auspiciën van de werkgroep Kerk & Israël in Friesland o.l.v. ds. Jelte Lindeboom, Minnertsga
( Protected email address) organiseert docent dr. Otto Mulder deze cursus na een geslaagde proefperiode in 2020 met ingang van 30 september 2021 in de kerk “de Oerdracht” in Joure, (Elias Annes Borgerstraat 46, 8501 NE).. .
Hebreeuws leren lezen
Opnieuw leren lezen van de Bijbel in het Hebreeuws is een spannend avontuur om de grondtekst te kunnen lezen en inzicht te krijgen hoe de vertalers door de jaren heen getracht hebben om deze eeuwenoude tekst om te zetten in verstaanbaar Nederlands. In de Middeleeuwen verschenen al de eerste vertalingen in de volkstaal.
De grondtekst in het Hebreeuws blijft steeds de basis. Daarin door te dringen is een vorm van inspannend leren van een Semitische taal geschreven in een ander lettersysteem, dat teruggaat op het Phoenicische alfabet, waarop ook ons lettersysteem is gebaseerd.
De planning van de studie:
De studietijd is ingedeeld in twee fasen. Eerst 90 min Inleiding, daarna 90 min. lezen.
1. De inleiding: de tekens leren schrijven en lezen.
We leren de tekens plaatsen in een verband van woorden. We oefenen met lijsten van de meest voorkomende (werk)woorden die vaker dan 50 x voorkomen in TeNaCH. Enkele leesoefeningen komen uit Genesis 1 en de Psalmen 1, 8, 100 en 117.
De grammatica oefenen we aan de hand van elementaire schema’s.
We gaan niet ‘droog zwemmen’, maar dit alles oefenen we al lezend in het verhaal van Jozef in Genesis 37-50.
2. Het lezen: we lezen enkele Psalmen en een aantal fragmenten uit het profetenboek Jesaja.

Er zijn elf bijeenkomsten afgesproken op donderdagmiddag 30 sept, 21 okt, 9 en 23 nov. en 9 dec.
In 2022 gaan we verder op 13 en 27 jan. , 10 en 24 febr. en 10 en 31 mrt. Ter afsluiting is er mogelijk een excursie naar Amsterdam, het centrum voor de Joodse traditie.

Opgave en verdere info bij ds. Jelte Lindeboom: Protected email address

Stichting Ruimzicht

'Coachen naar bevlogenheid'


Van predikanten wordt verwacht dat zij een keer in de vijf jaar, als onderdeel van de Permanente Educatie, een begeleidingstraject volgen. Het coachingstraject van Stichting Ruimzicht is zo’n traject. Het is door de Protestantse Kerk erkend en voor 1,5 punt geaccrediteerd.

Ruimzicht heeft als doelstelling om predikanten te ondersteunen bij hun ambt. Vanuit die doelstelling is ‘coachen naar bevlogenheid’ ontstaan. De coaching heeft tot doel om predikanten de zin in hun werk te doen (her)vinden.

Het traject omvat 7 gesprekken van ca 1,5 uur om de 2 á 3 weken. De gesprekken vinden doorgaans plaats op het werkadres van de coach, maar sinds de coronapandemie is ook ‘coaching op afstand’ mogelijk. De coaches met wie Ruimzicht samenwerkt, zijn deskundig, ervaren en specifiek voor dit traject opgeleid. Zij zijn, ook vanuit een persoonlijke betrokkenheid, bekend met de kerkelijke setting waarin predikanten functioneren.

Predikanten die via Dominass verzekerd zijn (polis 4 of 5), krijgen het traject grotendeels vergoed. Anderen kunnen een beroep doen op fondsen met wie Ruimzicht afspraken heeft gemaakt. Ook kan elke predikant aanspraak maken op een vergoeding van 600,- vanuit de Protestantse Kerk voor het volgen van een begeleidingstraject.
Voor alle informatie zie https://www.ruimzicht.nl/predikanten/coaching/ of neem contact op met ds. F.A.H.A. de Kok, Protected email address