Advies

Zijn er geen nieuwe ambtsdragers te vinden? Wordt de kerkenraad te klein? De Classis Fryslân geeft Friese Protestantse gemeenten gevraagd en ongevraagd advies over diverse thema's die spelen bij samen kerk zijn.

Zo kunt u onze notities lezen:
Als ambtsdragers gaan ontbreken
Als een kleine gemeente kwetsbaar wordt
Nu jongeren ons ontbreken

Beroepingswerk

Wanneer in uw gemeente een vacature ontstaat voor een nieuwe predikant, dan kunt u een aantal bronnen raadplegen. Als Classis Fryslân hebben we het Protocol afstemming van de solvabiliteitsverklaring CCBB opgesteld. Daarnaast biedt de Protestantse Kerk Nederland via haar zoekmachine vele waardevolle artikelen in kader van thema Gids voor het beroepingswerk.

Advies gewenst voor collecterooster?

Begin juni 2023 hebben alle colleges van diakenen via de scriba van hun kerkenraad de Bijdragenadvies 2023 kunnen ontvangen. Wanneer uw diaconie het collecterooster voor 2024 invult, houdt u dan rekening met het classicale advies zoals dat in deze Bijdragenadvieslijst 2023 is neergelegd?

Veilig kerk zijn?

Schending van integriteit komt helaas ook in de kerk voor. En dan hoeven we niet eens direct te denken aan (seksueel) misbruik; integriteitsschending kan breder zijn. Grensoverschrijdend gedrag, dan wel misbruik van macht en vertrouwen kunnen in vele gedaanten en gradaties voorkomen.

De landelijke kerk heeft een centraal meldpunt Seksueel Misbruik in Pastorale Relaties (SMPR). De synode vraagt alle gemeenten en organen om een klacht betreffende SMPR daar te melden.

In onze Classis Fryslân is er geen aparte classicale vertrouwenspersoon. Misschien is uw klacht een onderwerp voor het CCO. Zo niet, dan kunt ook contact opnemen met het SMPR.

De coördinator van het meldpunt SMPR is Barbara van Nieuw-Amerongen.Zij kan en wil u eventueel verder informeren. Barbara van Nieuw-Amerongen is bereikbaar op:
  • maandag van 12.00 – 16.30 uur
  • woensdag van 8.30 – 15.30 uur
  • vrijdag van 8.30 – 11.00 uur

Buiten deze tijden kunt u een voicemail-bericht inspreken of een e-mailbericht sturen. U wordt dan zo snel mogelijk - uiterlijk tijdens eerstvolgend bovengenoemd tijdvak – teruggebeld of gemaild. Een luisterend oor nodig? Bel 030-3038590 of neem contact op via Protected email address.

Dorpskerkenambassadeur

Per 1 juni is Jacobine Gelderloos dorpskerkenambassadeur in Fryslân. U kunt haar vragen om mee te denken over hoe je als dorpskerk van betekenis kan zijn voor je omgeving. Ze komt graag (fysiek of digitaal) langs bij uw gemeente, ring, werkgemeenschap, classis, dorpsvergadering of een andere bijeenkomst om aan de slag te gaan met thema’s als geloofsgesprek, lichter kerk-zijn, relatie kerk en dorp en kerk en leefbaarheid. Via digitale netwerkbijeenkomsten is het mogelijk om in contact te komen met dorpskerken uit de regio en uit de rest van het land.

Jacobine Gelderloos
Protected email address
06-86825403
www.dorpskerkenbeweging.nl

World Servants

Zoekt ook u een mogelijkheid om jong en oud in uw gemeente te verbinden, werkt u graag aan een gezamenlijk doel? Dan verwijzen we u graag naar het werk van World Servants. Hun Project Link 5.0 bevat het plan van samenwerking tussen World Servants en de PKN-gemeenten in Fryslân.

Informatie PKN

De website van de PKN bevat veel informatie. Het laatste nieuws vindt u op https://www.protestantsekerk.nl/nieuws. Vraagt u zich af wat de kerkorde voorschrijft? De meest recente versie van de kerkorde kunt u downloaden van: https://protestantsekerk.nl/thema/kerkorde/.
Daarnaast is er ook nog de mogelijkheid een antwoord op uw vraag te vinden via https://protestantsekerk.nl/faq/.

Hoe verzorgen we het archief van onze gemeente?

Weet u hoe u het archief van uw gemeente goed kunt bijhouden? Weet u waar het uiteindelijk kan worden opgeslagen? Hebt u andere vragen? De SBKF kan u misschien helpen. Deze Stichting tot Behoud van Kerkelijke archieven in Fryslân is een paar jaar geleden opgericht met als grote doel u advies te geven over het bijhouden van uw archief. Dat gebeurt soms in bijeenkomsten die de SBKF kan beleggen, het kan nu ook via de website van de classis een stappenplan vindt u hier.

Voor een juiste behandeling van uw kerkelijk archief kunt u ook gebruik maken van de handleiding die de gemeentearchivaris van Súdwest-Fryslân heeft opgesteld: Handleiding voor het opnemen van particuliere archieven. Volgt u de richtlijnen die hierin staan, dan bent u ook voor uw archief op de goede weg!

Wilt u meer op uw maat gesneden informatie van de SBKF, vraag die dan via Protected email address.

Scribaat dat (ook) rekening houdt met archivering

Puzzelt ook u over de juiste manier om de stukken van bv. het scribaat correct te archiveren? Dan hebben we nu misschien goed nieuws voor u. De PKN in Oosterwolde heeft onlangs bij een nieuwe opzet van het scribaat meteen gelet op een heldere structuur én correcte archivering. De handleiding scribaat hebben we kunnen bewerken, waardoor we hopen dat ook andere kerkenraden ermee aan de slag kunnen.