Actueel


Minsken fan ‘e wei - Nijsbrief fan ‘e classis - 2024 #4
2024-05-27T20:45:49+02:00

‘Nee, God hat it lichem sa gearstald,
dat Er oan it mindere méár eare joech,
dat der gjin twaspjalt yn it lichem wêze soe,
mar dat de lidden allikefolle
noed fan elkoar stean soenen.’

I Korintiërs 12:24-25, NFO

Download hier de Nederlandse versie van Minsken fan 'e wei 2024 - 04.

Fanselssprekkend gearwurkje

Yn 'e trije fearnsjier dat ik no troch de provinsje swalkje is my opfallen, dat in protte gemeenten graach gearwurkje wolle mei oare gemeenten. Sa't bliken docht yn de tekst fan Paulus hjirboppe sit dat gewoan yn ús DNA. Hy skriuwt dy wurden oan de gemeente yn Korinte en meastentiids wurde se belutsen op 'e soarch fan gemeenteleden foar elkoar: krekt dyjingen dy't eefkes wat swakker stean krije dêr trochstrings ekstra omtinken. Mar datselde prinsipe jildt ek foar de ferskate gemeenten binnen de tsjerke: in gemeente dy't sterk stiet lit it net safier komme, dat in buorgemeente omfalt. Dat hat eigenskip. Lees meer...

Regenboogviering op 16 juni
2024-05-20T17:02:35+02:00

De Oecumenische Basisgemeente Leeuwarden en de werkgroep Geloof en Homoseksualiteit Friesland organiseren de laatste regenboogviering van dit seizoen in de Waalse kerk met het jaarthema: “Aan tafel is altijd plek voor meer.” Deze zin heeft onze inspiratie aangewakkerd. Hij komt uit een artikel in de LC over een dorpstafel in het centrum van een Fries dorp, waar mensen van diverse pluimage zich thuis mogen voelen en met elkaar in gesprek kunnen gaan.

Datum: 16 juni 2024
Aanvang: 11.00 uur (kerk open vanaf 10:30)
Locatie: Waalse Kerk, Grote Kerkstraat 222, 8911 EG, Leeuwarden

Theatervoorstelling over Elisabeth van Thüringen op 31 mei
2024-05-20T16:44:49+02:00

Als er iemand diakonaal bezig was in de Middeleeuwen was het deze koningsdochter uit Hongarije wel. Ze is nog maar twintig als haar man sterft. Ze neemt een belangrijke beslissing. Ze wil in de voetstappen treden van Franciscus. Zij organiseert de voedselbanken van die tijd door de graanschuren wijd open te zetten voor de armen. Merkwaardig toch? … de problemen van onze tijd zien we terug in haar leven. Geeft Elisabeth ons iets van een antwoord…? Lees meer...

Schatgraven in de brief van Paulus aan de Romeinen
2024-05-20T16:41:27+02:00

Schatgraven in de Romeinenbrief. Dat is de insteek van de Zomer Bijbellezingen in Wâlterswâld. Steeds weer weten jongeren en ouderen de weg naar deze avonden te vinden. Het is alweer het negende seizoen dat ds. K.H. Bogerd een zevental avonden Bijbeluur verzorgt. Hij is hervormd predikant van Wâlterswâld en verleent bijstand in het pastoraat van Noordhorn-Saaksum en Vriezenveen. Lees meer...

Vierdaagse van de Geestelijke Begeleiding
2024-05-11T21:35:35+02:00

Van woensdag 22 mei t/m zaterdag 25 mei wordt voor het eerst de vierdaagse van de geestelijke begeleiding gehouden. Verspreid over vier dagen kun je op allerlei plekken in het land proeven van diverse vormen van geestelijke begeleiding. Leden van de Beroepsvereniging Geestelijke Begeleiding bieden dit aan. Je kunt kiezen uit één of meerdere lokale activiteiten. Daarnaast is er elke avond een on-line aanbod. De beroepsvereniging wil daarmee laten zien dat ze een belangrijke bijdrage kan leveren aan het welzijn van mensen.

Voor meer informatie, zie deze pdf.

Meubilair Stiltecentrum van het Antoniusziekenhuis te koop
2024-04-23T21:57:10+02:00

In verband met het restylen van het Stiltecentrum van het Antoniusziekenhuis in Sneek wordt het volgende meubilair te koop aangeboden: Een lezenaar en tafel (afkomstig uit het liturgisch centrum) en kistorgel (orgelbouwer Verschueren)dat nog in goede staat is.

In het Stiltecentrum worden sinds Pasen 2023 geen kerkdiensten meer gehouden waardoor dit meubilair niet meer in gebruik is. De ruimte zal een plek worden van stilte, waar mensen een kaarsje aan kunnen steken, kunnen mediteren, lezen, bidden of even in alle rust tot zichzelf kunnen komen. Lees meer...

Inspiratiedag over het rentmeesterschap van de toekomst
2024-04-23T21:39:55+02:00

Visie en kennisuitwisseling over het combineren van kansen voor financiële duurzaamheid van de kerk met het dienstbaar zijn aan uitdagingen in de samenleving.

Kerkbestuurders staan voor de uitdaging om te komen tot beleid dat de (financiële) duurzaamheid van de kerk garandeert, op een manier die niet alleen zorg draagt voor de kerk, maar ook voor de aarde en de toekomstige generaties. De PG Winsum wil hierover in gesprek met andere kerken. Samen met de VKB en Kerk in actie organiseert de PG Winsum daarom een inspiratiedag voor professionals en vrijwilligers die zich bezighouden met het beheer van geld en goed voor de kerk. Lees meer...

25 mei 2024 Boekpresentatie PLUS
2024-04-23T21:37:18+02:00

Op zaterdagmiddag 25 mei zal Esther Pierik haar boek ‘Opstaan in Levenskracht – een manier van omgaan met verlies’ presenteren.

Locatie en tijd: Zaterdag 25 mei, 14.00 uur
Protestantse Kerk Scherpenzeel
Grindweg 139 Scherpenzeel (Fr)
Inloop vanaf 13.30 uur, programma start om 14.00 uur en duurt tot ca. 16.00 uur.

Aanwezig zijn?

Wil je aanwezig zijn? Van harte welkom. In verband met de catering is het prettig als je je aanmeldt bij Esther Pierik via Protected email address

Voorafgaand aan de presentatie zal Alice Brus, oncologieverpleegkundige bij Zorggroep Oude en Nieuwe Land, iets vertellen over stervensbegeleiding. Na afloop van de presentatie is het woord aan Marjan van Hal, predikant te Nijeveen, zij zal spreken over rouwverwerking. De dagvoorzitter is Flip Boer.

Uiteraard is er op deze middag gelegenheid om het boek van Esther Pierik aan te schaffen (€17,99). Zij zal het graag ter plaatse signeren.

Auteur

Esther C. Pierik (1968) woont in Steenwijk en heeft in 2004 haar hbo-opleiding Theologie afgerond aan de Christelijke Hogeschool Windesheim in Zwolle. Zij is sinds 2016 kerkelijk werker in de Protestantse Kerk te Scherpenzeel-Munnekeburen en sinds 2018 in de Protestantse Gemeente Oldemarkt.
In 2019 heeft zij de Postacademische opleiding ‘Geestelijke Begeleiding’ aan het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen en de Protestants Theologische Universiteit afgerond. Dit boek is een bewerking van haar eindscriptie.

Minsken fan ‘e wei - Nijsbrief fan ‘e classis Jiergong 2024 #3
2024-04-23T21:34:02+02:00

‘Doe’t Er de grutte mannichte seach,
hied Er tige mei harren te dwaan.
Se wienen wurch en ferslein,
as skiep sûnder hoeder.’

Mattéus 9:36, NFO

Download hier de Nederlandse versie van Minsken fan 'e wei 2024 - 03.

Skiep sûnder hoeder

Sjochst it plaatsje samar foar dy: de skiep dy't oer de heide doarmje, wylst der yn 'e fierste fierte gjin hoeder of skepershûn te bekennen is. Yn dizze tiid is dat net mear ferantwurde: de wolf is langer gjin frjemd yn ús lân. En wa sil him fuortjeie as der gjin hoeder is? Lees meer...

Minsken fan ‘e wei - Nijsbrief fan ‘e classis - 2024 #2
2024-03-02T08:06:37+01:00

As de bôge yn ‘e wolken stiet,
dan sil Ik dêr nei sjen
en tinke oan it ivich ferbûn
dat der is
tusken God en alles dat libbet:
alle wêzens op ierde.

Genesis 9:16, NFO

Download hier de Nederlandse versie van Minsken fan 'e wei 2024 - 02.

Sjoch ris nei de reinbôge

Dizze nijsbrief stiet yn it teken fan de reinbôge. De provinsje wol har reinbôgebelied ôfskaffe. Ferskate maatskiplike organisaasjes dogge in oprop, om dat net te dwaan en my waard frege, oft ik as classispredikant dy oprop stypje wol. Echt polityk is dat net: it giet om in relatyf lytse post op 'e provinsjale begrutting. It is mear it symboal. En symboalen dogge derta! Sa heucht my noch goed, hoe't myn gemeente yn 'e Knipe ta gelegenheid fan 'Roze Zondag' by de tsjerke de reinbôgeflagge úthongen hie. It rekke my folle djipper as at ik ferwachte hie: 'Myn tsjerke stiet boarch foar my!' Dat wist ik fansels al lang, mar no waard ik der suver emosjoneel by. Dat docht in simpel stik katoen oan in aluminium mêst. En dat docht it belied dêromhinne. 'It is mar in symboal', sizze se dan. En dan sis ik: 'Jawis, it is in symboal!' Lees meer...

Mutaties in de Classis Fryslân


Augustus 2024
  • 11 augustus 2024 intrede ds. J.P. van Olffen (PG Menaam) in PG Oosterbierum-Wijnaldum en PG Tzummarum-Firdgum

Juli 2024
  • 28 juli 2024 afscheid ds. J.P. van Olffen van PG Menaam; beroepen door PG Oosterbierum-Wijnaldum en PG Tzummarum-Firdgum

Juni 2024
  • 16 juni 2024 intrede da. I. de Kok-Mellema en ds. J. de Kok (Wilsum) in PG Kollumerzwaag

Maart 2024
  • 3 maart 2024 intrede proponent C.A.J. de Kok-Meeuse (Groningen) in PG Haulerwijk-Waskemeer
  • 3 maart 2024 intrede ds. J.S. Telgenhof (Strijen) in PG Leeuwarden (wijkgem. De Fontein)
  • 14 maart 2024 intrede ds. P. Hulshof in PG Donkerbroek-de Haule. (ds. Hulshof blijft voor 0,5 fte verbonden aan PG Jubbega)
  • 17 maart 2024 intrede ds. G. Timmer (St. Jansklooster) in PG Eastermar

Februari 2024
  • 4 februari 2024 intrede ds. A. van Vliet in Hg Wjelsryp-Baaium
  • 11 februari 2024 afscheid ds. H. Strubbe van PG Terpoarte (=Boksum-Deinum-Blesse) wegens emeritaat

Januari 2024
  • 28 januari 2024 afscheid ds. P.J. de Buck van de PG Heerenveen; beroepen door PG Dalen