Actueel


Pastoresleerhuis 2023-2024 Werkgroep Kerk & Israël
2023-09-20T23:35:27+02:00

Komend seizoen staat in het pastoresleerhuis het boek ‘Genesis’ van Jonathan Sacks centraal. In dit wereldwijde standaardwerk bespreekt rabbijn Jonathan Sacks de belangrijkste Genesisverhalen. Hij leest ze door een groothoeklens: hij legt verbanden met de Tora als geheel, met filosofie en wereldgeschiedenis, en met ons persoonlijke leven.

Data: 12 oktober, 13 december, 25 januari en 12 maart
Plaats: Synagoge Zuiderstraat 1, 9471 KJ Zuidlaren.
Tijd: 10:00 - 12:00 uur

Nieuwe classispredikant
2023-09-10T20:50:08+02:00

Op 3 september 2023 nam ds. Wim Beekman in de Martinikerk te Franeker afscheid van de de classis Fryslân - hij gaat met emeritaat - en werd ds. Riemer Praamsma bevestigd als de nieuwe classispredikant van Fryslân. Hebt u de dienst niet meegemaakt of online gevolgd, maar wilt u die toch graag alsnog zien? Dat kan via de kerkomroep.

Foto: Simon Bleeker

Een geweldige muziek-, dans- en zangmiddag
2023-08-29T14:51:24+02:00

Zaterdagmiddag 7 oktober
wat schrijf je?
Zaterdagmiddag 7 oktober
In De Arke Flevo 161
9204 JV
te Drachten
Goed gelezen?
Zaterdagmiddag 7 oktober
Een geweldige muziek-, dans- en zangmiddag
Voor en door mensen met een beperking
Kom je ook?
De kerk is open om 1 uur
We beginnen om half 2
Kaarten zijn gratis
Je bent welkom met een blij hart
om God te loven en te prijzen
En elkaar te zien zoals we zijn
mooi en waardevol
De koffie is gratis en de koeken ook
Optredens waar je versteld¬ van zult staan!
Reken maar van yes
De KMVH organiseert deze middag
Spreekt het je aan?
Kom kijk en geniet
De KMVH (kerken en mensen met een beperking)
Zoekt naar nieuwe bestuursleden
Zijn heel erg hard nodig
Informeer en doe mee

Namens de KMVH
Wopke van der Ploeg

Fries Godgeleerd Gezelschap houdt studiedag Blaise Pascal
2023-08-29T14:39:31+02:00

Op 6 oktober 2023 houdt Klaas Bom, kenner van het werk van Blaise Pascal, tijdens de jaarlijkse studiedag van het Fries Godgeleerd Gezelschap in Leeuwarden een lezing over een andere moderniteit.

Tijd: vrijdag 6 oktober van 10.00 – ca. 13.30 uur
Plaats: Doopsgezinde Kerk, Wirdumerdijk 18, 8911 CD Leeuwarden
Entree: € 22,50 p.p. (incl. lunch)

Aanmelden kan door € 22,50 over te maken op NL31 ASNB 8833 3031 79 t.n.v. F.H. Weeda o.v.v. Studiedag FGG. Liefst voor 29 september. Lees meer...

Themamiddag beroepingswerk
2023-08-29T14:29:22+02:00

Er zijn signalen dat het beroepingswerk in de Protestantse Kerk in Nederland in toenemende mate moeizamer verloopt. Met name in regio’s als het Noorden en Zuiden. Dit is voor het Mobiliteitsbureau van de PKN en de classes Fryslân, Groningen-Drenthe en Overijssel-Flevoland aanleiding om bij wijze van experiment een Themamiddag beroepingswerk te organiseren.

Wanneer? Dinsdagmiddag 26 september 2023 vanaf 13.00 uur.
Waar? Goede Herder Kerk, Lomanlaan 2, Hoogeveen
Voor wie? Beroepingscommissies, proponenten, predikanten, predikanten buiten vaste bediening, emeriti en kerkelijk werkers
Aanmelden? Dat kan via Protected email address

Zie ook: 2023-09-26 Themamiddag beroepingswerk en mobiliteit classes Noord-Nederland.pdf

Nieuwsbrief 2023 #7
2023-08-29T14:24:32+02:00

Zondag 3 september 14.00 uur in de Martinikerk te Franeker

In deze dienst is het afscheid van ds. Wim Beekman en de bevestiging van ds. Riemer Praamsma als classispredikant van de classis Fryslan. Omstreeks 23 juni hebben alle gemeenten per mail een uitnodiging voor deze dienst ontvangen. Mogelijk is dit in de vakantietijd aan de aandacht ontsnapt en daarom deze herinnering. Opgave vooraf is gewenst via Protected email address.

Vrijdag 15 september, symposium ‘Solidair met vluchtelingen’ en het afscheid van Jan Bosman

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor het symposium, 13.30-15.30 ‘Solidair met vluchtelingen’ en aansluitend het afscheid van Jan Bosman, 16.00-17.00 uur, als teamleider van Solidair Friesland op vrijdag 15 september 2023 in de Oerdracht te Joure.

Voor deelname aan het symposium en/of afscheid kunt u zich aanmelden door gebruik te maken van deze QR-code.
Mocht dat onverhoopt niet lukken stuur dan uw naam, e-mailadres en telefoonnummer naar Protected email address

Extra classisvergadering op 19 september 2023 19.30 in de Oerdracht te Joure

In deze vergadering is het enige onderwerp de voorgestelde kerkordewijzigingen. Tijdens deze vergadering van de classis wordt een samenvatting van de reacties besproken en besloten wat de reactie van de classis Fryslân op de voorgestelde 5 Kerkorde wijzigingen naar de Generale Synode zal zijn. Ook leden van kerkenraden kunnen bij deze vergadering aanwezig zijn. Vanwege de logistiek dit dan wel graag van te voren doorgeven aan Protected email address. Alleen leden van de classis hebben stemrecht.

Sjonge yn Boalsert
2023-08-29T14:21:22+02:00

BOALSERT - Op snein 8 oktober is der in sjongmiddei yn de Martinitsjerke fan Boalsert. De organisaasje is yn hannen fan de YKFE, de Yntertsjerklike Kommisje foar it Frysk yn de Earetsjinst. Der wurde lieten songen út it Fryske lieteboek Sjonge en bidde thús en yn tsjerke. De oargelbegelieding is yn hannen fan Jochem Schuurman en der is meiwurking fan in koperkwintet fan de Jouster Fanfare fan De Jouwer. Elts dy’t graach sjonge mei is fan herte wolkom. Fan 15.00 oere ôf binne de tsjerkedoarren iepen en it programma begjint om 15.30 oere. Om likernôch 17.00 oere sil it ôfrûn wêze. Der wurdt soarge foar in boekje wêr‘t de te sjongen lieten yn steane en de tagong is fergees. By de útgong is in kollekte foar de ûnkosten.

Inspiratiedag Engelse kerkmuziek en Evensong
2023-07-12T12:36:55+02:00

Maak op 28 oktober 2023 kennis met de geliefde liturgie en muziek van de Anglicaanse Evensong in de prachtige Martinikerk in Bolsward. Dirigent Geke Bruining en organist Mattijs de Vreugd nemen ons de hele dag al zingend mee in de chants, psalmen, hymns, anthems en cantica. De oorsprong van de Evensong ligt in de getijdengebeden van de christelijke kerk, met een zeer belangrijke plaats voor het biddend zingen van de Psalmen.

Locatie: Martinikerk Bolsward
Datum: 28 oktober 2023
Aanvang: 10.30 uur (inloop vanaf 10.00 uur)

Meer informatie kunt u vinden in de flyer Inspiratiedag Engelse kerkmuziek en Evensong.

Nieuwsbrief jaargang 2023 #6
2023-06-18T22:47:54+02:00

De voorzitter ds. Ellen Peersmann was deze vergadering verhinderd. Ze had door een nare val haar been gebroken. Fijn dat ds. Wim Beekman de vergadering wilde leiden.
(Update : Ondertussen heeft een geslaagde operatie plaatsgevonden maar mag ds. Peersmann het been de komende 6 weken niet belasten. Daarna begint de revalidatie. Wij wensen haar veel sterkte en een goed herstel!) Lees meer...

Nieuwe Classispredikant Protestantse Classis Fryslân
2023-06-18T22:44:08+02:00

De Protestantse Classis Fryslân heeft ds. Riemer Praamsma (55) uit De Knipe benoemd als nieuwe classispredikant. Op 1 september 2023 zal hij zijn werk beginnen. De ambtstermijn is vijf jaar, met de mogelijkheid deze met vijf jaar te verlengen.

Op woensdag 7 juni heeft de Classicale Vergadering van de Protestantse Classis Fryslân ds. Riemer Praamsma, op dit moment predikant van de Protestantse Gemeente Tjalleberd – De Knipe, benoemd tot nieuwe Friese classispredikant. Riemer Praamsma volgt per 1 september a.s. ds. Wim Beekman (66) uit Koudum op die 1 september met emeritaat gaat. Lees meer...

Mutaties in de Classis Fryslân


Oktober 2023
 • 1 oktober 2023 intrede ds. S. Alblas (Ballum) in PG Drachten

September 2023
 • 3 september Franeker: afscheid ds. W. Beekman en bevestiging ds. R. Praamsma als classispredikant
 • 3 september afscheid van ds. H. Vlasman van PG Trynwâlden
 • 10 september intrede ds. H. Vlasman (Reatsjerk) in PG Claercamp te Rinsumageest
 • 17 september intrede da. A. van der Honing (Oppenhuizen) te Witmarsum-Pingjum-Zurich (PG Trijeris Ien)

Augustus 2023
 • 20 augustus afscheid ds. S. Alblas van Ballum (Ameland); beroepen door PG Drachten

Juli 2023
 • 9 juli bevestiging mw. M. Kroes als predikante te Sexbierum (voorheen kerkelijk werker in deze gemeente)

Juni 2023
 • 4 juni intrede ds. W. de Boer-Romkema in De Schakel (Camminghaburen, Leeuwarden)
 • 4 juni bevestiging proponente mw. A. de Vries (Ureterp) als predikante te Akkrum
 • 18 juni afscheid ds. E.J. Hefting te Sexbierum (emeritaat)

Mei 2023
 • 7 mei intrede ds. M. Dijkstra (Markelo) te Wommels-Hidaard
 • 28 mei afscheid ds. W. de Boer-Romkema in P.G. Wirdum

April 2023
 • 23 april intrede ds. Th. Menting (Genderingen-Bontebrug) in PG Bolsward (Martinikerk)