Actueel


Verslag classisvergadering van 13 oktober 2022
2022-10-24T22:55:24+02:00

Op donderdag 13 oktober 2022 werd een classicale bijeenkomst van de Protestantse Classis Fryslân gehouden in De Fontein te Leeuwarden. Het verslag daarvan is hieronder integraal te lezen.

De eerstvolgende classisvergadering is op 14 februari 2023 in De Oerdracht te Joure.

Bepleit in de classis: digitaal platform KERX

Ook op 13 oktober 2022 was op de agenda van de classicale vergadering ruimte vrijgemaakt voor een spreker. Deze keer verschenen de hoofdredacteur en enkele bestuursleden van het kerkblad Geandewei. Het blad is een uitgave van de In de classisvergadering wilden de drie heren graag hun nieuwste plan lanceren: een digitaal platform opzetten waar alle christelijke organisaties in Fryslân hun nieuws en activiteiten kunnen (ver)melden. Lees meer...

Classicaal appel noodhulp
2022-09-16T11:18:12+02:00

Hierbij doet het breed moderamen van onze Classis Fryslân, in navolging van de Generale Synode, een dringend beroep op uw gemeente. De noodhulpopvang van asielaanvragers bij o.a. het aanmeldcentrum in Ter Apel is vastgelopen. Dagelijks krijgen wij de moeilijke omstandigheden, het verdriet en de wanhoop van ‘de vreemdelingen voor de poort’ onder ogen. Wij hopen dat uw gemeente nu wil helpen waar geen andere helper is. Lees meer...

Cursusdag voor organisten
2022-09-01T23:04:31+02:00

In 2014 en 2016 organiseerde de Friese Beraadgroep voor Liturgie en Kerkmuziek van de Protestantse Kerk studiedagen voor organisten over het nieuwe liedboek. Op 1 zaterdag oktober biedt de Beraadgroep opnieuw een studiedag aan voor kerkmusici in Nieuw Perspectief te Hurdegaryp (Swagermanstraat 42).

De volgende onderwerpen komen aan bod:
 • begeleiden van niet-coupletgebonden muziekvormen door kenner van de rooms-katholieke traditie Mark Heerink,
 • begeleiden van liederen uit de Anglicaanse traditie door Jelle Rollema,
 • verkennen van het aanbod van eenvoudig in te studeren, maar smaakvolle orgelmuziek om te spelen tijdens de vrije momenten in de kerkdienst door Auke de Boer.
En niet onbelangrijk: het delen van ervaringen en ontmoeten met collega-organisten!

Voor meer informatie: Cursusdag voor organisten.

Cursus Theologische Vorming Sneek
2022-08-31T00:13:15+02:00

Het cursusseizoen 2022-2023 start op dinsdag 27 september a.s. om 20.00 uur in de Oosterkerk, Leeuwarderkade 18 in Sneek met een gastcollege door dr. Martien Brinkman over zijn verander(en)de godsbeeld: ‘Hoe mijn God veranderde. Theologie na Kuitert’.

Belangstellenden zijn deze avond van harte welkom. Van hen wordt een financiële bijdrage gevraagd van € 5. Tijdens deze avond kan men zich nog aanmelden voor de cursus die met ingang van 4 oktober ’s avonds gegeven wordt in Bogerman, Hemdijk 2.

Zie voor meer informatie op website www.tvg-sneek.nl.
Aanmelden voor de cursus kan via: Protected email address

Yntroduksjemoarn kursus ‘Leauwe yn Fryslân’
2022-08-14T23:03:02+02:00

Op woansdei 21 septimber 2022 wurdt yn Nijkleaster te Jorwert de yntroduksjemoarn hâlden fan de kursus ‘Leauwe yn Fryslân’, jiergong 2022-2023. It programma fan de kursus jout in yntroduksje op tema's dy’t wichtich binne op it mêd fan leauwe yn Fryslân. Yn in syklus fan trije jier komme elk jier de histoaryske, Bibelske, systematyske en praktyske teology ûnder de oandacht. Yn dat ramt krije tema’s en persoanen út de kultuer en tsjerkeskiednis fan Fryslân rom omtinken, bg. de Fryske Bibeloersetting en Fryske lieten, de skiednis fan de Fryske kleasters beljochte troch de hillige Titus Brandsma, it boek Hannelingen middenmank fragen fan kultuer en mienskip, kristology en keet-egisaasje en de kânsen fan ferbining tusken tsjerke en doarp.

Meer informasje: Leauwe yn Fryslân - flyer Hollânsk

Pastorale brief bij de zorgen in de landbouw
2022-07-10T21:58:54+02:00

Geachte kerkenraadsleden, gemeenteleden, predikanten en kerkelijk werkers in de Classis Fryslân,


Zorgen van boeren

In onze Friese samenleving, in het bijzonder bij de boeren, leven grote zorgen over de toekomst van de landbouw. In agrarische familiebedrijven is wanhoop soms dichtbij. Zullen boeren in de tijd die komt een voldoende bestaan uit hun bedrijf kunnen verwerven? Met deze zorgen gaan zij naar bed en staan daar weer mee op. Er is veel pastorale nood onder boeren. Zij vrezen dat ze hun grond en hun manier van leven kwijtraken. Lees meer...

Uit de classis - Juni 2022
2022-07-10T21:47:50+02:00

Als vanouds kwam de classicale vergadering bijeen in de Fontein te Leeuwarden en opnieuw was op de agenda ruimte vrijgemaakt voor een spreker. Voor 8 juni was een afvaardiging van Nijkleaster uitgenodigd.

Tijdes deze vergadering zijn een aantal onderwerpen besproken:
 • Aandacht voor Nijkleaster
 • Vierjaarlijks overzicht van het kerkelijk leven in de Classis Fryslân
 • Nieuwe scriba per 1 januari 2023
 • De Ringen
 • Bijdragenadvieslijst 2022
 • Gebouwen en beheer
 • Vergaderrooster 2023

U kunt van deze vergadering zowel het verslag lezen, als het vierjaarlijkse overzicht.

Symposium Workum, 21 mei 2022
2022-07-10T21:32:43+02:00

De eerste keer een bijeenkomst voor de hele classis en bijna 150 mensen aanwezig! Het symposium te Workum op 21 mei 2022 blijkt kerkenraads- en kerkleden uit heel Fryslân te hebben getrokken. Al bij de ontvangst met koffie en oranjekoeke is de sfeer geanimeerd; oude bekenden ontmoeten elkaar, nieuwelingen worden aan elkaar voorgesteld.

Voor een fotoverslag, kunt u 2022-05-21 Symposium Workum - in woord en beeld downloaden.

Exact om 10.00 uur heet dagvoorzitter Tine de Vries, lid van het Breed Moderamen en de eerst verantwoordelijke voor de organisatie, ieder welkom. Ze geeft meteen een advies: ‘Er is vandaag een fotograaf aanwezig; als u niet gefotografeerd wilt worden, ( …stilte…), wilt u dan niet voor zijn lens gaan zitten?’ De toon is gezet: ongedwongen samenzijn, samen verantwoordelijk voor het slagen van de dag. Lees meer...

Pinksterboodschap 2022
2022-06-04T23:39:17+02:00

De afgelopen weken heeft een groot aantal medegelovigen mij bezield. Om te beginnen twee weken geleden op de zaterdag toen wij als classis gastvrij zijn ontvangen in de Protestantse Gemeente van Workum.

Honderddertig leden van Friese gemeenten en kerkenraden ontmoetten elkaar, bemoedigden en inspireerden elkaar. In wat tijdens het programma gezegd en gehoord werd, maar minstens zoveel in de wandelgangen, onder de koffie en tijdens de maaltijd. Ik ademde op van de geest van vreugde en hartelijkheid.

De weken daarna was ik te gast in twee kleine gemeenten. Niet de zorg over de kwetsbaarheid en de vrees voor de toekomst stempelde de geest van onze ontmoeting, maar de nieuwe wegen die men had gevonden.

Eén gemeente vertelde trots hoe zij een dominee van een naburig dorp bereid had gevonden voor een aantal uren ook herder in hun gemeente te worden. En hoe de ouderlingen en diakenen die lang, heel lang, de gemeente op hun schouders gedragen hadden, jonge opvolgers gevonden hebben om de vlam van hen over te nemen.

In de andere gemeente mocht ik vijf nieuwe, deels jonge ambtsdragers bevestigen. En afscheid nemen van drie anderen die trouw jaar in jaar uit het ambt in deze kleine gemeente hebben gedragen, en de Godslamp brandend gehouden. Het was een inspirerende dienst.

Het zijn vaak mijn medegelovigen die mij bezielen. Waar zij zich in het hart laten kijken, innerlijk vertrouwen delen, God ervaren, inzet tonen, trouw zijn, bewogen worden door nood en onrecht, creatief blijken. Een geest ademen van volharding, geloof, hoop en liefde vinden, in vroeger en nu.

Met hun bezieling, en die van allen in onze classis, leef ik toe naar het Pinksterfeest. Zie ik uit naar de Geest van God die, tot onze verrassing en verwondering, ons zal overkomen, juist op de momenten dat wij het niet verwachten.

Kom, Geest van God,
maak onze harten open,
dat Christus bij ons woning vindt.

Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk 333

Ik wens u een gezegend Pinksterfeest.

Wim Beekman,
Classisdominee Fryslân

Hulp voor Oekraïne
2022-03-05T20:37:24+01:00

De mensen van Oekraïne zijn voortdurend in onze gedachten en onze gebeden. Velen die bidden vragen zich af wat zij voor Oekraïne en allen die daar in oorlog zijn, kunnen doen. Meer en meer komen wij in actie, onder andere via de activiteiten op onze pagina Hulp voor Oekraïne. Lees meer...

Mutaties in de Classis Fryslân


Januari 2023
 • 8 januari afscheid ds. A.J. Nicolai van PG Stavoren en Hindeloopen; beroepen door PG It Keningsfjild (Ureterp)
 • 15 januari intrede ds. M. de Jong (Geldrop) in PG Schiermonnikoog
 • 15 januari afscheid ds. J. van den Boogaard van Hg Baaium-Wjelsryp; beroepen door PG Ee-Oostrum-Jouswier
 • 22 januari intrede ds. J. G. van den Boogaard (Hallum) in PG Ee-Oostrum-Jouswier
 • 22 januari intrede ds. A. Nicolai (PG Stavoren en Hindeloopen) in PG It Keningsfjild

December 2022
 • 4 december afscheid mw. ds. W. Heeren van PG Trynwâlden; beroepen te Haaksbergen-Buurse en Usselo


Oktober 2022
 • 2 oktober afscheid ds. J. A. Mol van HG te Driezum; beroepen door HG te Harskamp
 • 16 oktober afscheid ds. W. de Jong van PG Claercamp te Rinsumageest; beroepen door PG te Roosendaal
 • 23 oktober intrede ds. J. Vonk (Blokzijl) in PG te Jutrijp-Hommerts
 • 30 oktober afscheid ds. J. Stander (emeritaat) van de PG te Kollum
 • 30 oktober bevestiging prop. A.T de Gorter tot predikant van de PG te Echtenerbrug-Oosterzee

September 2022
 • 18 september bevestiging prop. R.J. Bergsma als predikant van de PG te Berltsum
 • 25 september intrede ds. J.J. van der Sleen (De Wilp / Siegerswoude) in PG te Drogeham

Augustus 2022
 • 28 augustus afscheid ds. J. van den Herik (emeritaat) van de PG te Drachten
 • 28 augustus verbintenisdienst in HG West-Terschelling: hulpdiensten van ds. T. Gaastra

Juli 2022
 • 17 juli afscheid ds. L. Veerman-van Dijk van PG te Oudega (Sm.); beroepen door PG te Rijnsburg