Actueel


Cursus leiden van uitvaartdiensten door gemeenteleden
2023-03-19T13:25:13+01:00

In de P.G. Surhuisterveen-Boelenslaan zijn drie gemeenteleden die de cursus voor het leiden van uitvaarten willen volgen. Voor deelname zijn echter 8-12 cursisten nodig. De cursus behelst een praktische training, waarin alle aspecten voor een uitvaartdienst worden behandeld. De training is gericht op uitvaartdiensten van zowel mensen die op afstand van kerk en geloof zijn als van gemeenteleden.

Wat levert de training op?

“U leert alle vaardigheden die nodig zijn voor het voorbereiden en uitvoeren van een rouwdienst. We leiden in principe zo op dat gemeenteleden zelfstandig de uitvaart kan leiden. U kunt invallen in een vacature tijd of vakantietijd van een predikant.“
Meer informatie: https://protestantsekerk.nl/training/leiden-van-uitvaartdiensten-door-gemeenteleden/

Als u of iemand in uw omgeving belangstelling heeft, kunt u contact opnemen met de scriba van de P.G. Surhuisterveen-Boelenslaan, Mattie Bruining e-mail: Protected email address.

Op 6 april 2023 The Passion in Harlingen
2023-03-19T13:23:18+01:00

Het is u vast niet ontgaan dat The Passion op Witte Donderdag 6 april 2023 in Harlingen plaats zal vinden. Ds. Teunard van der Linden van de P.G. Harlingen is blij dat zij met velen tot een mooi aanvullend programma zijn gekomen en ziet uit naar een stad vol pelgrims op Witte Donderdag.

Voor meer informatie: The Passion.pdf

Corona-nieuwsbrief 23
2023-03-19T13:20:46+01:00

Afgelopen week maakte de Protestantse Kerk Nederland bekend dat de laatste coronamaatregelen zijn opgeheven. Van de classispredikant ds. Wim Beekman vindt u hier nu dan ook de 23ste en hopelijk laatste coronabrief.

Voor meer informatie: Corona Nieuwsbrief 23.pdf

Inspiratiedag: Samen Jong
2023-03-19T13:18:21+01:00

Op zaterdag 22 april bent u van harte welkom in het gebouw van de Protestantse Gemeente de Westereen te Westereen (Zwaagwesteinde). Van 09.30 - 14.30 uur kunnen ambtsdragers en gemeenteleden uit de classis Fryslân elkaar ontmoeten met inspirerende verhalen en in praktische workshops. Aanmelden kan tot 12 april 2023.

Voor meer informatie: Uitnodiging Inspiratiedag van de Classis Fryslân.pdf

Notitie: Nu jongeren ons ontbreken
2023-03-08T11:20:34+01:00

Bij mijn bezoeken als classisdominee aan de kerkenraden en voorgangers van onze Friese Protestantse Gemeenten is het nooit de vraag óf het toenemend ontbreken van 50-minners in het gemeenteleven ter sprake komt, maar wannéer deze grootste zorg van onze Friese gemeenten op tafel komt. ‘Nu jongeren ons ontbreken’ is een veelbesproken onderwerp bij mijn kerkenraadsbezoeken, misschien wel het meestbesproken onderwerp.

U kunt de volledige notitie downloaden via: Nu jongeren ons ontbreken.pdf

Nieuwsbrief jaargang 2023 #1
2023-03-03T00:47:06+01:00

Uit de classisvergadering van 14 februari 2023

De vergadering in De Oerdracht in Joure opende met het stilstaan bij de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië, waarbij voorzitter ds. Ellen Peersmann speciaal bad voor alle nabestaanden en ook voor de hulpverleners die in het rampgebied actief zijn. Lees meer...

Slimmer omgaan met energie en komend jaar besparen!
2023-02-07T21:49:25+01:00

We leven in een bijzondere tijd, diverse crises inflatie en hoge prijzen voor energie. Tegelijkertijd worden we geconfronteerd met klimatologische veranderingen. Om geld te besparen en een steentje bij te dragen aan een betere en schonere wereld is het belangrijker dan ooit om slim en spaarzaam om te gaan met fossiele energiebronnen. KlimOp staat voor het Klimaat OntzorgingsProgramma, dat de provincie Fryslân - met hulp van het Rijk - heeft opgezet. Eigenaren van Religieuze- en Levensbeschouwelijke instellingen komen in aanmerking voor een kosteloos maatwerk verduurzamingsadvies (tot maximaal tien gebouwen in eigendom). Daarin wordt niet alleen aandacht besteed aan energiebesparende maatregelen, maar ook aan bewustwording, gedragsverandering en energie coaching. Lees meer...

Agenda classicale vergadering 14 februari
2023-02-07T21:33:29+01:00

Op 14 februari wordt de classicale vergadering gehouden. De vergadering wordt gehouden in De Oerdracht, E.A. Borgerstraat 46, 8501 NE, Joure. De classisvergaderingen zijn openbaar.

De agenda ziet er als volgt uit:

1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Appèl nominaal en kennismaking
4. Verslag van de classicale vergadering op 13 oktober 2022
5. Ingekomen stukken en mededelingen, o.a.
 • de eindnotitie over het functioneren van de ringen
 • informatie van de vacaturecommissie voor de nieuwe classispredikant
 • jaarverslag 2022 van de classis Fryslân
6. Notitie ds. Wim Beekman: ‘Nu jongeren ons ontbreken’
7. Vaststellen jaarcijfers Classis Fryslân 2022 en begroting 2023
8. (Her)benoeming leden commissies / colleges
9. Rondvraag
10. Afscheid Janny Brinkman, 2018-2022 scriba classis Fryslân
11. Sluiting

Training 'Waarderend leidinggeven' voor predikanten en kerkelijk werkers
2023-02-07T21:28:05+01:00

Vanuit het werkverband voor waarderende gemeenteopbouw 'Met andere ogen' bieden oud-CHE docent Nico Belo en theoloog /supervisor Theo Hettema aan predikanten en kerkelijk werkers een training over waarderend leidinggeven (2 studiepunten). Lees meer...

Mutaties in de Classis Fryslân

Mei 2023
 • 7 mei intrede ds. M. Dijkstra (Markelo) te Wommels-Hidaard

April 2023
 • 23 april intrede ds. Th. Menting (Genderingen-Bontebrug) in PG Bolsward (Martinikerk)

Februari 2023
 • 12 februari intrede ds. H. de Vries te Feanwâlden-Feanwâldsterwâl

Januari 2023
 • 8 januari afscheid ds. L. Geijlvoet van Hg Reduzum; beroepen te Sint Jacobiparochie
 • 8 januari afscheid ds. A.J. Nicolai van PG Stavoren en Hindeloopen; beroepen door PG It Keningsfjild (Ureterp)
 • 15 januari afscheid ds. M. Hulzebos van PG Britsum-Koarnjum-Jrlsum, wordt predikant b.o. als geestelijk verzorger in MCL
 • 15 januari intrede ds. M. de Jong (Geldrop) in PG Schiermonnikoog
 • 15 januari afscheid ds. J. van den Boogaard van Hg Baaium-Wjelsryp; beroepen door PG Ee-Oostrum-Jouswier
 • 15 januari bevestiging proponent D.S. de Vries te Nij Beets
 • 15 januari intrede da. L. Geijlvoet (Leeuwarden) te Sint Annaparochie en Sint Jacobiparochie
 • 22 januari intrede ds. J. G. van den Boogaard (Hallum) in PG Ee-Oostrum-Jouswier
 • 22 januari intrede ds. A. Nicolai (PG Stavoren en Hindeloopen) in PG It Keningsfjild
 • 29 januari afscheid ds. A. van Vliet van Gasthuiskerk te Bolsward; ambulant predikant
 • 29 januari afscheid ds.H.F. de Vries van de PG Dokkum-Aalsum-Wetsens

December 2022
 • 4 december afscheid mw. ds. W. Heeren van PG Trynwâlden; beroepen te Haaksbergen-Buurse en Usselo