Vensters op gemeenten


Sinds juni 2023 kent deze website van de Classis Fryslân een rubriek Venster op een gemeente. Elke twee maanden nodigt de redactie drie gemeenten uit een venster te openen dat uitzicht biedt op hun kerkelijk landschap. Bent u nog niet uitgenodigd, maar wilt u uw gemeente graag onder onze aandacht brengen? Neem dan eerst contact op met de redactie.

Protestantse Gemeente Ingwert

De Protestantse Gemeente Ingwert heeft zich genoemd naar een klein Franciscaans klooster dat vlak buiten Poppenwier gelegen was. De plek ligt centraal in onze kerkelijke gemeente, die de dorpen Dearsum, Poppenwier, Raerd en de buurtschappen Abbenwier en Flansum omvat.

Al ver terug in de negentiende eeuw hadden genoemde dorpen, net als het ooit met Raerd verbonden Jirnsum, een uitgesproken vrijzinnig karakter. Niet voor niets is de naam van onze website www.ruimgeloven.nl. Daarmee willen we een gevoel van ruimte oproepen. Het is de karakterisering van een manier van omgaan met zingevingsvragen, die ruimte biedt. Onze voorganger is pastor Catrien Bos-Switijnk. Zij is ook de pastoraal werker van de Vereniging van Vrijzinnigen Fryslân.
In het kerkelijk leven ligt de nadruk op de tweewekelijkse kerkdiensten in de Laurentiuskerk van Raerd. Muziek en stilte zijn een wezenlijk onderdeel van de liturgie. In de keuze van teksten proberen we los te komen van traditioneel taalgebruik zonder het inhoudelijke verhaal kwijt te raken. Iedereen, ook bezoekers zonder kerkelijke achtergrond, moet zich aangesproken voelen. Tijdens de dienst op de eerste zondag van de maand steken we voorafgaand aan de voorbeden kaarsen aan en noemen we de namen van hen die behoefte aan extra steun en aandacht zouden kunnen hebben. Na de dienst drinken we samen koffie ter versterking van de onderlinge band. De dienst op de derde zondag is altijd een viering met brood en wijn.
Voortdurend proberen we over de grenzen van onze kleine kerkelijke gemeente heen te kijken. Een open houding naar het dorp is wat we willen uitstralen. Dat houdt in dat er aandacht voor iedereen is, kerkelijk of niet. Wie in het ziekenhuis heeft gelegen, kan op belangstelling van de kerk rekenen. In Raerd worden na een geboorte ’s morgens om 9 uur de klokken geluid en na een overlijden om 5 uur ’s middags. Op de eerste zondag van november herdenken we alle overledenen uit onze dorpen, niemand uitgezonderd.
In de hal van de kerk staat een beeld van de heilige aan wie de kerk ooit gewijd is, Laurentius van Rome. Hij moest zijn christelijke geloof en zijn betrokkenheid bij de armen van de stad in het jaar 258 met de dood bekopen. In zijn voetsporen proberen ook wij oog te hebben voor de arme kant van onze samenleving. Dat blijkt uit de doelen van onze diaconale collecten (met jaarlijks een speciale bestemming in de maand december) en uit onze steun in de vorm van huursubsidie voor zowel de voedsel- als de speelgoedbank in Sneek.

Protestantse Gemeente SSLW

Op het ruime platteland van Friesland tussen Bolsward en de Kop Afsluitdijk liggen de vier dorpjes Schettens, Schraard, Longerhouw en Wons. In deze dorpen is de Protestantse Gemeente SSLW actief. Deze gemeente telt zo’n 400 leden, waarvan een deel actief is binnen de kerk. De rest en ook de overige dorpelingen geloven het wel. Hoewel, als er diaconale acties zijn, doet het hele dorp mee. Iedereen koopt viooltjes voor het goede doel en dat geldt ook voor de gevulde koeken. En als er elk jaar met dankdag voedselpakketten en geld ingezameld worden voor De Schuilplaats in Sneek, doet het hele dorp weer mee.
De gemeente beschikt over vier monumentale kerkgebouwen, waarvan er drie in eigendom zijn. Met dank aan de pachtopbrengsten lukt het om deze gebouwen in stand te houden en daarmee gebouwen van waarde voor de dorpen te behouden. Verder is er dit jaar geïnvesteerd in de bouw en verbetering van vier woningen die verhuurd worden aan mensen met een kleine beurs. Dit voorziet in een maatschappelijke behoefte. Een bijzonderheid is het nevengebruik van de kerk in Schettens voor de kerkovernachting. In de toren is een slaapkamer gemaakt en in de kerkzaal is een goede geluidsinstallatie, waarmee elke gewenste muziek te beluisteren is. En bij voldoende vaardigheid mag het orgel bespeeld worden. Dit geeft gasten een diepe beleving van tijd en eeuwigheid.
Elke zondagmorgen wordt een eredienst gehouden afwisselend in een van de vier kerken. Omdat de gemeente vacant is, worden de diensten verzorgd door predikanten van elders. Dit zorgt voor een aangename afwisseling. Dat geldt ook voor de muzikale begeleiding. Soms is er geen organist en dan zorgen blazers van Excelsior Schraard of Hosanna Wons voor de begeleiding. En elke zondag gaat de bloemengroet naar iemand die dat nodig heeft.

Kan deze gemeente nog lang bestaan? Och, we vertrouwen op de Geest van God.

Protestantse gemeente Kollumerzwaag

Als Protestantse gemeente van Kollumerzwaag weten we ons gedragen door de Geest van onze Heer Jezus Christus. Hij houdt het vuur in onze gemeente in stand. En dat mogen we merken aan de vele vrijwilligers die de handen uit de mouwen steken en de zegen die er mag rusten op het werk.

Zo zijn er wel een kleine 30 werkgroepen in de weer voor bijvoorbeeld jeugd, ouderen, bloemen, financiën, onderhoud, toerusting en noem maar op. Kort geleden mochten we bijvoorbeeld maar liefst 6 organisten in het zonnetje zetten, waarvan sommige al meer dan 40 jaar in onze gemeente het orgel bespelen.

Een andere werkgroep verzorgt de zogenaamde “All for One” diensten. Dit zijn maandelijks terugkerende gezinsdiensten die zijn gericht op de 12- tot 45-jarigen en waar de nadruk ligt op het gezin. Na een wat zoekende en aftastende periode qua form en inhoud vinden deze diensten steeds beter aansluiting bij hun doelgroep. We merken bij deze diensten een toenemend aantal bezoekers die niet of nauwelijks meer deelnemen aan de “traditionele” diensten. Een nieuwe uitdaging is nu om deze bezoekers samen met de gehele gemeente jong en oud aan elkaar te blijven verbinden.
Ook met het oog hierop is onze beroepingscommissie bijvoorbeeld intensief op zoek naar een bij de gemeente passende herder/voorganger. Een behoorlijk omvangrijke en gedurfde profielschets is opgesteld. Welke we overigens met een nuchtere en bescheiden verwachting hebben meegegeven aan de beroepingscommissie.

Op het moment van schrijven van dit stukje (halverwege december) is de beroepingscommissie net met een advies op de proppen gekomen aan de kerkenraad. Van notabene een domineesechtpaar die samen op alle in de profielschets gestelde punten aan onze verwachtingen tegemoet kunnen komen. Nou zeg. Wie trekt daar aan de touwtjes?

Nieuwsgierig geworden? Kijk dan in de maand januari/februari met regelmaat op onze website www.kerkinkollumerzwaag.nl