Vensters op gemeenten


Sinds juni 2023 kent deze website van de Classis Fryslân een rubriek Venster op een gemeente. Elke twee maanden nodigt de redactie drie gemeenten uit een venster te openen dat uitzicht biedt op hun kerkelijk landschap. Bent u nog niet uitgenodigd, maar wilt u uw gemeente graag onder onze aandacht brengen? Neem dan eerst contact op met de redactie.

P.G. Wolvega

De vereniging protestantse gemeente te Wolvega is op 1 januari 2011 ontstaan door fusie van de Nederlands Hervormde Gemeente Wolvega en de Gereformeerde Kerk Wolvega. Als gemeente vormen we een gemeenschap met God en met elkaar. Daar gaat vreugde van uit, die niet ophoudt bij de kerkmuren, maar er juist begint. Met respect en waardering voor ieders eigen inbreng willen wij in liefde met elkaar omgaan. We weten ons geïnspireerd door Jezus Christus en delen dat met elkaar. Zo zijn we een gemeente in beweging die wil groeien in geloof en leden. Onze gemeente is actief op zoek naar een inspirerende voorganger en kerkelijk werker.

Kerk op de Hoogte

De erediensten zijn afwisselend met veel inbreng van gemeenteleden. Er is ruimte en aandacht om elkaar te ontmoeten, zowel na de diensten als op doordeweekse dagen.
Kerkenraad en Jeugdraad zijn gezamenlijk actief in het zoeken en vinden van nieuwe wegen om de band met de gezinnen in de gemeente te verstevigen. Wij zijn erg blij dat onze gemeente beschikt over een eigen jeugdgebouw, Area51.
Na de fusie heeft de gemeente nagedacht over de toekomst van onze kerkelijke gebouwen. Behalve het rijksmonument Kerk op de Hoogte, met omliggend bosperceel, beschikken wij over de Ichtuskerk, de zalencentra De Rank en De Ark, een pastorie en een beheerderswoning. We hebben besloten om alle kerkelijke activiteiten te concentreren op de locatie Ichtuskerk. Dat houdt in dat de eigendommen rondom de Kerk op de Hoogte worden afgestoten of buiten de eigen exploitatie worden gesteld. Een proces dat tijd en zorgvuldigheid vraagt.

In Wolvega hebben vijf kerkgenootschappen (protestants, roomkatholiek, doopsgezind, de Mirt en de Toevlucht) regelmatig overleg en worden er gezamenlijke, interkerkelijke activiteiten georganiseerd. Met de protestantse gemeenten, die grenzen aan onze gemeente, is het onderlinge contact “magertjes”. Een poging van ons om inhoud te geven aan het nabuurschap en eventuele (bestuurlijke) samenwerking (zeg maar binnen de classicale kring) heeft nog geen vervolg gekregen.

Ichtuskerk

P.G. Lemmer

Sinds 2020 is de fusie van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente Lemmer een feit. De gereformeerde kerk is verkocht aan Stichting Papageno, een initiatief van Jaap en Aaltje van Zweden. De hervormde kerk heeft de naam “Tsjerke oan it Dok” gekregen. In maart 2020 is ds. Aleida Blanken bevestigd als voltijd-predikant en daardoor is er een frisse wind gaan waaien. Ondanks het moeilijke begin in coronatijd is er al heel wat werk verzet en zijn er nog volop plannen op dit moment. Op de website www.pglemmer.nl leest u op de homepagina, hoe wij op zon- en feestdagen, maar vooral ook door de week als kerk van waarde willen zijn in Lemmer en omstreken.

Gemeenteleden, gasten en belangstellenden moeten zich bij ons welkom weten. Daarom zit er veel variatie in de kerkdiensten, waaraan getalenteerde gemeenteleden meewerken. Zo was er eind december vorig jaar een Dickensfestijn in Lemmer. De predikant en een aantal gemeenteleden (jong en oud) uit de gemeente kwamen die zondag in gepaste kleding naar de kerk voor een Dickensdienst.

Door een nieuwe koorgroep leert de gemeente liederen uit het liedboek, waarvan de melodie minder goed bekend is, beter zingen. De doopdiensten zijn ook altijd een feestje. Jongeren en ouderen ontmoeten elkaar op zondagochtenden en op feestdagen tijdens de kerkdiensten en bij het koffiedrinken na de dienst. Elke zondag zorgt het koffieteam voor koffie, fris en iets lekkers voor 40 tot 50 mensen in gebouw Us Haven.

Op de eerste maandag van de maand kan men deelnemen aan een stiltekuier. Eenmaal per maand op donderdagavond zorgt een kookteam voor een bijzondere maaltijd. De laatste keer zaten er 30 mensen aan tafel.
Voor jonge gezinnen met kinderen worden er tweemaal per jaar pizza-avonden georganiseerd met oppas voor de kleintjes.
De pelgrimage is ieder jaar weer een succes. Binnen een straal van 40 km lopen we ergens door Friesland, bezoeken een aantal kerken en delen brood en water met elkaar. De werkgroep Ontmoeting en Inspiratie zorgt o.a. voor een aantal muziekmiddagen, die goed bezocht worden.

In oktober waren Sippy Tigchelaar en Alice Booy uitgenodigd voor een lezing geven hun boek “Schippersvrouwen”. Daar kwamen 100 belangstellenden op af.


Ook voor de jeugd wordt het één en ander georganiseerd. In de zomer “Nacht zonder Dak”. Daar zijn alle jongeren welkom, wel of niet kerkelijk. En natuurlijk is ook iedereen welkom bij de jeugd en jongerendiensten, waar muziek vaak een grote rol speelt. De musical Jona, prachtig uitgevoerd door professionals en met deelname van heel veel kinderen was een groot succes..

Bovenstaande is een willekeurige keuze uit alles, wat er plaatsvindt of plaatsvond het afgelopen jaar. Op de agenda van de website staat precies aangegeven, wat wanneer georganiseerd werd en wordt. In ons modern vormgegeven kerkblad “de Frissel” (uitgegeven door de Zalige Zalm) staat elke maand alles altijd weer keurig vermeld.

Wat de toekomst betreft, staan er nog wel een aantal punten op de agenda. Eén van de diakenen maakt zich sterk voor een groene kerk en een commissie houdt zich bezig met een toekomstbestendige kerk. Wat kunnen we doen met het oog op de toekomst in een monumentaal pand. Dat is nog wel een opgave, maar de neuzen staan de goede kant op.

Gereformeerde Kerk Visvliet

De Gereformeerde Kerk Visvliet, is een beetje een vreemde eend in de bijt van de classis Fryslân. Hoe komt een Groninger gemeente nu terecht als Gereformeerde kerk in een Friese classis? Uiteraard is dat een gevolg van de historie van deze gemeente. Ooit ontstaan uit de gemeente Burum was er destijds toestemming gegeven voor een kerk in Visvliet. Maar wel onder de voorwaarde dat zij onder de classis Friesland bleef vallen.

Er was ook een Hervormde Kerk in Visvliet. Welke uiteraard onder een Groninger classis viel. Nog voor het samen- op-weg traject was deze gemeente al samengegaan met Hervormd Grijpskerk. Zo bleef er in Visvliet geen gemeente over om mee samen op weg te gaan. En de Gereformeerde Kerk Visvliet bleef gereformeerd, vallend onder Friesland…
Maar het was niet de bedoeling om het verleden centraal te stellen, maar de toekomst. En dat is voor een kleine gemeente best wel een uitdaging. Met ongeveer 70 belijdende leden zijn we niet erg groot. Dat dwingt ons ook om het creatief georganiseerd te hebben: vele leden doen ‘iets’. Op deze wijze lukt het om zondags een eredienst te organiseren.
Regelmatig spreken we met de leden over de toekomst van de gemeente. Vanuit de gemeente is aan de kerkenraad een oproep gedaan om samenwerking te zoeken met buurtgemeenten. Daarbij zijn door onze gemeente drie uitgangspunten meegegeven:
1) Elke zondag een eredienst in de eigen kerk
2) Pastorale hulp (op afroep) beschikbaar en
3) Invulling geven aan het begrip ‘Dorpskerk’.

Deze drie punten moeten in de toekomst vorm krijgen. Langzamerhand begint dat vorm te krijgen. Zo zijn we in gesprek met andere gemeenten die een vergelijkbare situatie kennen. En zijn er initiatieven van leden om iets te organiseren.