Classis Fryslân


Gemeente zijn kun je niet in je eentje. In de Classis Fryslân zijn de Friese Protestantse Gemeenten met elkaar verbonden, ontmoeten zij elkaar en zorgen zij voor elkaar.

Actueel


Nieuwsbrief van de classis #8

De nieuwsbrief van de Classis Fryslân verschijnt vanaf heden in een nieuwe vorm. De nieuwsbrief van de classis en de brieven van de classispredikant komen erin samen. Het doel is om u als gemeentelid bij het werk van de classis te betrekken, en ook om u te informeren over wat er elders in de classis gebeurt. Het formaat is heel bewust een dubbelzijdig bedrukt A4, zodat u ‘m gemakkelijk als inlegvel bij uw kerkblad kunt verspreiden.<br /><br />In deze <a href='__api__/files/6553db63daa10b0f4600000d/download' class='ubb-url'><span class='fa fa-file-pdf-o'></span> Minsken fan &#39;e wei 2023-08</a> komen de volgende onderwerpen aan bod:

Zingen voor vrede

De gezamenlijke vier kerken van Workum hebben een “zingen voor vrede” bijeenkomst gepland op 21 november van 19.00-19.30 uur in de Doopsgezinde kerk. Zoveel mensen die getroffen worden door geweld waar ze zelf niet voor gekozen hebben. Zoveel angsten, zoveel tranen, zoveel pijn, zoveel verwoesting van levens, huizen etc. Er wordt wel eens gezegd: zingen is twee keer bidden. Zingen verbindt elkaar! Komt u mee zingen?

Classicale Vergadering Fryslân op 16 november

Op donderdag 16 november wordt om 19.30 uur in De Oerdracht te Joure de volgende Classicale Vergadering Fryslân gehouden. De agenda van deze bijeenkomst ziet er als volgt uit.<br /><br /><br /><ol class=''><li>Opening</li><li>Vaststelling agenda</li><li>Appèl nominaal en kennismaking</li><li>Verslagen van de classicale vergadering en in juni en september (extra vergadering)</li><li>Bezoek leden YKFE, over het Frysk yn ’e earetsjinst</li><li>Ingekomen stukken en mededelingen </li><li>Vaststellen begroting 2024 </li><li>Afscheid en benoeming afgevaardigden Classicale Vergadering, Generale Synode </li><li>Benoemingen leden college CCO en CCBB </li><li>Voordracht nieuwe voorzitter classis Fryslân ds. G. Keijzer</li><li>Afscheid classisvoorzitter ds. Ellen Peersmann </li><li>Rondvraag </li><li>Sluiting</li></ol>

Meer over Classis Fryslân


Advies

De Classis Fryslân geeft Friese Protestantse gemeenten gevraagd en ongevraagd advies over diverse thema's die spelen bij samen kerk zijn.

Gemeenten

De gemeenten binnen Classis Fryslân zijn verdeeld over 10 ringen.

Bestuur

Het dagelijkse bestuur bestaat uit:
  • ds. Riemer Praamsma (classispredikant)
  • Hanneke Dijkstra-Postma (scriba)
  • ds. Ellen Peersmann(preses)

Vensters op gemeenten


P.G. Wolvega

De vereniging protestantse gemeente te Wolvega is op 1 januari 2011 ontstaan door fusie van de Nederlands Hervormde Gemeente Wolvega en de Gereformeerde Kerk Wolvega. Als gemeente vormen we een gemeenschap met God en met elkaar.

PKN Lemmer

Sinds 2020 is de fusie van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente Lemmer een feit. De gereformeerde kerk is verkocht aan Stichting Papageno, een initiatief van Jaap en Aaltje van Zweden.

Gereformeerde Kerk Visvliet


De Gereformeerde Kerk Visvliet, is een beetje een vreemde eend in de bijt van de classis Fryslân. Hoe komt een Groninger gemeente nu terecht als Gereformeerde kerk in een Friese classis? Uiteraard is dat een gevolg van de historie van deze gemeente.