Classis Fryslân


Gemeente zijn kun je niet in je eentje. In de Classis Fryslân zijn de Friese Protestantse Gemeenten met elkaar verbonden, ontmoeten zij elkaar en zorgen zij voor elkaar.

Actueel


Nieuwe Lukaspassie op 16 maart

Op 16 maart 2024 klinkt er in de Grote Kerk van Leeuwarden een nieuw muziekstuk: de Lukaspassie. De muziek is geschreven door de Zwolse componist Toon Hagen, de teksten zijn van Jan-Jaap Stegeman, predikant van de Grote Kerk in Leeuwarden. Het is een eigentijdse compositie voor koor, orkest en solisten, geschreven voor de lijdenstijd. Er is eerder slechts éen uitvoering van het stuk geweest, in Zwolle. Nu komen de Michaelscantorij en orkest Musica Michaelis het stuk ook in de Grote Kerk in Leeuwarden uitvoeren.<br /><br /><h4>Meditatieve teksten</h4>De teksten van de Lukaspassie vormen een postmoderne verwerking van het evangelieverhaal. De ruggengraat is een nieuwe vertaling van Lukas 22-23 van de hand van Jan-Jaap Stegeman. <br /><br />Op sleutelmomenten in het verhaal reageren de Meditaties op het vertelde. Om-en-om zijn dat vrije teksten en meer koraalachtige verzen. In de teksten klinken filosofen, theologen en schrijvers mee: van Augustinus tot John Caputo, van de bijbelse psalmen tot de liedjes van Spinvis.<br /><br />Als een rode draad door het stuk gaat een ik-figuur met Jezus mee, die zich afvraagt hoe ver de eigen toewijding gaat. Of dit verhaal blijvende draagkracht en hoop geeft. <br /><br /><h4>Ritmische ‘minimal music’</h4>De muziek is van de hand van Toon Hagen. Hij verwierf bekendheid met zijn vertolkingen op orgel van Canto Ostinato van Simeon ten Holt. In zijn eigen werk als componist is diezelfde signatuur te ontdekken, bekend als ‘minimal music’. Zelf omschrijft Hagen zijn werk als ‘procesmuziek’. Het bestaat vaak uit repeterende motieven, die de luisteraar in vervoering brengen, en ruimte scheppen voor een eigen beleving. <br /><br /><h4>Uitvoering</h4>In Leeuwarden, thuisbasis van de dichter, wordt de Lukaspassie uitgevoerd op zaterdag 16 maart om 19.30 in de Grote of Jacobijnerkerk. De toegangsprijs is zo laag mogelijk gehouden: €15.<br />Kaarten zijn verkrijgbaar via: <a href='https://michaelscantorij.nl/agenda/lukaspassie-leeuwarden/' class='ubb-url' target='_blank'>https://michaelscantorij.nl/agenda/lukaspassie-leeuwarden/</a>

Minsken fan ‘e wei - Nijsbrief fan ‘e classis - 2024 #2

<blockquote><p>As de bôge yn ‘e wolken stiet, <br />dan sil Ik dêr nei sjen <br />en tinke oan it ivich ferbûn <br />dat der is <br />tusken God en alles dat libbet: <br />alle wêzens op ierde.</p><small>Genesis 9:16, NFO</small></blockquote><br /><em>Download hier de <a href='__api__/files/65e2ce12daa10b1e6f000002/download' class='ubb-url'>Nederlandse versie van Minsken fan &#39;e wei 2024 - 02</a>.</em><br /><br /><h4>Sjoch ris nei de reinbôge</h4>Dizze nijsbrief stiet yn it teken fan de reinbôge. De provinsje wol har reinbôgebelied ôfskaffe. Ferskate maatskiplike organisaasjes dogge in oprop, om dat net te dwaan en my waard frege, oft ik as classispredikant dy oprop stypje wol. Echt polityk is dat net: it giet om in relatyf lytse post op &#39;e provinsjale begrutting. It is mear it symboal. En symboalen dogge derta! Sa heucht my noch goed, hoe&#39;t myn gemeente yn &#39;e Knipe ta gelegenheid fan &#39;Roze Zondag&#39; by de tsjerke de reinbôgeflagge úthongen hie. It rekke my folle djipper as at ik ferwachte hie: &#39;Myn tsjerke stiet boarch foar my!&#39; Dat wist ik fansels al lang, mar no waard ik der suver emosjoneel by. Dat docht in simpel stik katoen oan in aluminium mêst. En dat docht it belied dêromhinne. &#39;It is mar in symboal&#39;, sizze se dan. En dan sis ik: &#39;Jawis, it is in symboal!&#39;

Officiële ingebruikname van het gerestaureerde Van Dam-orgel

Zoals u waarschijnlijk weet is in het afgelopen jaar het Van Dam orgel uit 1844 in de Bordenakerk te Vrouwenparochie geheel gerestaureerd. Orgelmakerij Bakker &amp; Timmenga uit Leeuwarden en Orgelmakerij Reil uit Heerde hebben de verandering van de vorige restauratie hersteld en het orgel teruggebracht naar de oude opbouw van 1844.<br /><br />De kerkenraad van de Bordenakerk nodigt u uit voor de officiële ingebruikname van het gerestaureerde Van Dam-orgel op zaterdag 2 maart 2024<br /><br /><strong>Programma:</strong><br />Inloop van 15.30 – 16.00 uur<br /><ul class='ubb-list'><li>16.00 uur: Welkom </li><li>16.10 uur: Orgelspel door Theo Jellema</li><li>16.25 uur: Informatie en uitleg over de restauratie door adviseur Theo Jellema</li><li>16.35 uur: Orgelspel door Theo Jellema</li><li>16.45 uur: Toelichting door Bert Ydema van Orgelmakerij Bakker&amp; Timmenga en Hans Reil van Orgelmakerij Reil </li><li>16.55 uur: Orgelspel door Theo Jellema</li><li>17.05 uur: Afsluiting</li></ul><br />Na afloop is er gelegenheid om met elkaar na te praten onder het genot van een hapje en een drankje. U bent van harte welkom.

Meer over Classis Fryslân


Advies

De Classis Fryslân geeft Friese Protestantse gemeenten gevraagd en ongevraagd advies over diverse thema's die spelen bij samen kerk zijn.

Gemeenten

De gemeenten binnen Classis Fryslân zijn verdeeld over 10 ringen.

Bestuur

Het dagelijkse bestuur bestaat uit:
  • ds. Riemer Praamsma (classispredikant)
  • Hanneke Dijkstra-Postma (scriba)
  • ds. Gerda Keizer(preses)

Vensters op gemeenten


P.G. Harlingen - Midlum

Onze gemeente, waarin ‘wad en stad’ elkaar ontmoeten, kent een uitgebreid winterprogramma. Zo verdiepten we ons in het najaar in vragen rondom kerk en landbouw. Afgelopen januari waren er twee leeravonden over Huub Oosterhuis. Maatschappij en liturgie hebben beide onze aandacht.

P.G. Mariëngaarde

Onze kerkelijke gemeente strekt zich uit over de dorpen Hallum, Hijum, Feinsum, Ouwe en Nije Syl. Het motto van onze gemeente is “Troch de leafde fan God, foar elkoar en mei elkoar. Dêr wurdt de wrâld better fan”.

Martini Sneek

Martini is een kerk waar iedereen welkom is. Het maakt niet uit wie je bent of wat je gelooft. Wij zijn een open kerk in het ‘hart’ van Sneek, met hart voor de mensen, waar ontmoeten, dienen, delen, bezinnen en inspireren centraal staat.