Classicaal appel noodhulp
2022-09-16T11:18:12+02:00

Hierbij doet het breed moderamen van onze Classis Fryslân, in navolging van de Generale Synode, een dringend beroep op uw gemeente. De noodhulpopvang van asielaanvragers bij o.a. het aanmeldcentrum in Ter Apel is vastgelopen. Dagelijks krijgen wij de moeilijke omstandigheden, het verdriet en de wanhoop van ‘de vreemdelingen voor de poort’ onder ogen. Wij hopen dat uw gemeente nu wil helpen waar geen andere helper is.

Dringend behoefte

Er is op dit moment dringend behoefte aan opvang en tijdelijke woonruimte voor asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen (de zgn.‘statushouders’), voor wie echter geen woonruimte beschikbaar is. Voor elke statushouder die een plek krijgt in onze steden en dorpen, kan iemand die wacht op een aanmeldprocedure worden toegelaten. Dit verlicht de druk aan de poorten van de asielcentra.

Ruimte gezocht

Onze Protestantse Kerk zoekt dringend ruimte voor kleinschalige opvang van landelijk ongeveer 300 statushouders en asielzoekers. Daarbij wordt gedacht aan leegstaande pastorieën, kerkelijke gebouwen die u kunt vrijmaken, diaconale doorgangswoningen, enzovoort. We denken daarbij aan de opvang zoals veel gemeenten die de afgelopen tijd ook aan Oekraïense vluchtelingen zijn gaan bieden.

Ondersteuning door de landelijke kerk

De dienstenorganisatie van onze landlijke kerk bereidt zich op dit moment voor om uw gemeente en uw diaconie te ondersteunen in deze tijdelijke opvang. Om te beginnen zijn er online-informatiebijeenkomsten gepland. Vandaaruit wordt u verder de weg gewezen hoe u kleinschalige opvang kunt realiseren. U kunt zich voor een informatiebijeenkomst aanmelden via https://protestantsekerk.nl/evenementen/online-informatiebijeenkomst-opvangcrisis/ Voor gemeenten die na die informatie echt aan de slag willen, komt er één op één begeleiding.

Scriba:
J. Brinkman-Dijkstra
De Terp 98
9035 AX Dronryp
0517-234996
Protected email address
Protected email address

Diaconaal geld

Wij verwachten dat er de komende tijd geld beschikbaar komt vanuit de overheid en de kerk, maar dit kost tijd. Tot dan hopen wij dat u hiervoor uw eigen diaconale gelden wilt en kunt benutten.

Samenwerking met burgerlijke gemeenten

Bij eventuele kleinschalige opvang zult u moeten samenwerken met uw burgelijke gemeente. De dienstenorganisatie zal u hierin kunnen begeleiden.

Aanmelding kleinschalige opvang

Indien u in staat en bereid bent de komende tijd kleinschalig statushouders op te vangen, dan kunt u zich aanmelden medewerker Kerk in Actie bij mevrouw Jojanneke Dekker: Protected email address.
Als classis stellen we een CC. van uw reactie naar Protected email address op prijs.

Het breed moderamen van onze classis hoopt van harte dat u in deze noodsituatie uw hulp en uw mogelijkheden beschikbaar wilt stellen.

- en vele duizenden, ontheemd, gevlucht uit eigen land,
beducht voor tirannie, geweld, voor dood voor moord en brand;
genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan!

Lied 997:1

Aan u allen mijn hartelijke groet, mede namens het breed moderamen van de Classis Fryslân,
Wim Beekman, classispredikant
Naar alle nieuwsberichten