Verslag classisvergadering van 13 oktober 2022
2022-10-24T22:55:24+02:00

Op donderdag 13 oktober 2022 werd een classicale bijeenkomst van de Protestantse Classis Fryslân gehouden in De Fontein te Leeuwarden. Het verslag daarvan is hieronder integraal te lezen.

De eerstvolgende classisvergadering is op 14 februari 2023 in De Oerdracht te Joure.

Bepleit in de classis: digitaal platform KERX

Ook op 13 oktober 2022 was op de agenda van de classicale vergadering ruimte vrijgemaakt voor een spreker. Deze keer verschenen de hoofdredacteur en enkele bestuursleden van het kerkblad Geandewei. Het blad is een uitgave van de In de classisvergadering wilden de drie heren graag hun nieuwste plan lanceren: een digitaal platform opzetten waar alle christelijke organisaties in Fryslân hun nieuws en activiteiten kunnen (ver)melden.
Professioneel wordt dan gezorgd, zo is de bedoeling, dat ook in de sociale media aandacht voor dit platform gaat bestaan. De naam is al gekozen: KERX. In het beeld dat hoofdredacteur Arjan Bakker schetste, kunnen ook lokale kerkbladen het bereik van hun nieuws uitbreiden door deel te nemen aan het nieuwe initiatief. Of zelfs een eigen pagina regelen met kerx.nl en een link naar hun eigen website leggen. Uitputtend kon het verhaal over de opzet natuurlijk niet zijn in de toegemeten 30 minuten, daarom werd een folder achtergelaten – die helaas geen adres vermeldt waar men de eigen belangstelling kan laten blijken. Voor informatie moet u dus voorlopig zijn bij de redactie of het bestuur van Geandewei, resp. Protected email address of Protected email address

Procedures (her)benoeming classispredikant en voorzitter Classicaal College voor de Visitatie (CCV)

In 2018 kregen alle elf classes hun eerste classispredikant, aangesteld voor een periode van vijf jaar. Ook onze Fryske classisdominee is daarom volgend jaar aftredend. Omdat ds. Beekman in dat jaar met emeritaat zal gaan, kan hij niet voor herbenoeming in aanmerking komen. Gelukkig wil en mag hij wel aanblijven tot september 2023. Maar de landelijke Dienstenorganisatie en de classis Fryslân zullen dus begin 2023 op zoek naar een opvolger.
Begin 2019 werd ds. Idske van der Pol benoemd als voorzitter van het nieuwe Fryske CCV, voor een termijn van vier jaar. Dat voorzitterschap, een functie voor 0,25 fte, eindigt dus ook in 2023, maar dan vroeg in het jaar. Volgens de regels van de procedure heeft het CCV-Fryslân de huidige voorzitter voorgedragen voor herbenoeming en het oordeel van het Generaal College (het landelijke College voor de Visitatie van de PKN) gevraagd. Voordracht en aanbeveling werden 13 oktober aan de leden van de classis voorgelegd, met het voorstel ds. Idske van der Pol opnieuw te benoemen tot voorzitter van het CCV-Fryslân; op eigen verzoek voor een periode van twee jaar. Met overgrote meerderheid van stemmen werd het voorstel aangenomen.

Jaarverslag classispredikant 2021-2022

Tegelijk met deze nieuwsbrief kunt u het jaarverslag van ds. Wim Beekman downloaden. Naar aanleiding van het verslag kreeg hij een aantal vragen naar zijn ervaring in deze nieuwe functie, maar het jaarverslag werd daarna met waardering door de classisvergadering aangenomen.
scriba: J. Brinkman-Dijkstra Protected email address
Protected email address www.classisfryslan.nl

Friese afvaardiging naar de Generale Synode

Sinds 2018 vaardigt elke classis vijf mensen af naar de synode, die minimaal twee maal in het jaar bijeenkomt. De kerkorde bepaalt dat via een rooster wordt aangegeven welke ambten de in totaal 55 afgevaardigden moeten bekleden. In 2022 kent Fryslân een delegatie die bestaat uit diaken J.W. Boorsma, predikant ds. G. Van Helden, de ouderlingen L. Blees en mw. W. Kronemeijer en W. de Boer in het ‘vrije ambt’ (iemand met een ambt naar keuze van de classis ).
Achter de afgevaardigden staan dan nog eens vijf vervangers (secundi) klaar. Op 13 oktober werd ds. E. Van der Veer (Ferwerd) gekozen als predikant-secundus. Zijn voorganger ds. Veerman-van Dijk vetrok deze zomer naar een andere classis.
Voor 2023 horen we een afvaardiging samen te stellen waarin de dan afgetreden ouderling
mw. Kronemeijer is opgevolgd door een diaken. De classis is nu dus ook op zoek naar een diaken die belangstelling heeft voor het synodewerk. Overigens kijken we tegelijk uit naar een diaken- secundus, want die ontbreekt in onze afvaardiging al enige tijd. We hopen van harte dat we eind november een complete afvaardiging uit Fryslân kunnen aanmelden bij de PKN..

Nieuws van de PKN

Handreiking corona-richtlijnen
Nu het najaar voor de deur staat, nemen de coronabesmettingen weer enigszins toe. Daarom hebben de kerken op verzoek van de overheid een handreiking opgesteld hoe we in deze tijd de kwetsbare gemeenteleden kunnen beschermen. Deze handreiking houdt rekening met verschillende scenario’s. Op deze manier kunt vooraf zien welke maatregelen passen bij welke situatie. U vindt de handreiking op: https://protestantsekerk.nl/nieuws/cio-presenteert-corona-handreiking-voor-kerken/
Onze landelijke kerk geeft aan dat op dit moment fase 1 basismaatregelen gelden:
  • er zijn geen beperkingen;
  • van belang zijn de basisregels hygiëne en gezondheid;
  • u wordt gevraagd deze te publiceren;
  • zorg voor goede ventilatie;
  • geef zo mogelijk gelegenheid om kerkdiensten ook digitaal te volgen.

Daarnaast adviseert onze kerk u rekening te houden met kwetsbare groepen in de gemeente. Zo kunt u bijvoorbeeld een gedeelte van de kerk aanwijzen als een plek waar men anderhalve meter afstand houdt.

De Thuisgevers
Op 27 augustus hebben wij als classis een dringend appèl op de Friese gemeenten gedaan om op kleine schaal statushouders op te vangen in leegstaande woonruimten die u als kerkelijke gemeente mogelijk beschikbaar hebt. Inmiddels hebben de Protestantse Kerk in Nederland en de gemeente Kampen het project ‘de Thuisgevers’ gestart.
Dit project wordt financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en gefaciliteerd door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). U kunt, als u statushouders zou willen opvangen, hiervoor dus een voldoende vergoeding van de overheid krijgen. Het initiatief ‘de Thuisgevers’ wordt ook ondersteund door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Raad van Kerken. Zie ook www.dethuisgevers.nl

Ander nieuws

Kerkrentmeesters, diaconieën en beleggingsstatuut
Vluchten-vechten-verstijven: dit zijn drie reacties die zich voordoen bij mensen die met onverwachte narigheid worden geconfronteerd. Het CCBB – wel bekend bij diakenen en kerkrentmeesters – heeft gemerkt dat deze drie reflexen zich ook voordoen in de reactie op het voorschrift een beleggingsstatuut op te stellen als de kerkenraad bezittingen heeft. Met nadruk vragen we u echter niet weg te duiken, niet uit verzet het onderwerp te negeren, maar hulp te vragen! CCBB en Breed Moderamen werken aan een plan om u te ondersteunen in het nakomen van deze nieuwe verplichting. Als u half november nog niets van het CCBB hebt gehoord, kom dan zelf met uw vraag bij het CCBB, of benader Andele Hellema, de beleidsadviseur van het CCBB (Protected email address) Bewandel de paden die al aangelegd zijn!

Vergaderrooster 2023
Het vergaderrooster 2023 is intussen bekend. De drie classicale vergaderingen (CV) vinden plaats op dinsdag 14 februari, woensdag 7 juni en (onder voorbehoud) donderdag 12 oktober 2023, steeds vanaf 19.30 uur. De locatie voor de classisvergaderingen is in 2023 De Oerdracht aan de Elias Annes Borgerstraat 46 te Joure.

www.classisfryslan.nl
Hebt u de website van de classis intussen al ontdekt? Hebt u informatie die ook voor andere gemeenten in de classis van belang is? Geef die dan aan ons door! En nog een vraag: kunt u een link naar het adres van de classis op uw eigen site aanbrengen of in elk geval het webadres van de classis vermelden? Graag!

Tot slot: nieuwe scriba per 1 januari 2023

Zoals u in juni al is verteld, wordt Janny Brinkman binnenkort als scriba opgevolgd door Hanneke Dijkstra-Postma uit Surhuisterveen. Beiden werken eraan de overdracht glad te laten verlopen, maar u zult ongetwijfeld wel eens merken dat er iets misgaat. Van harte hopen we dan dat u niet boos bent op de nieuwe scriba Hanneke, maar haar voorganger de schuld geeft..
De mailadressen blijven wat ze zijn, worden niet gewijzigd.
Naar alle nieuwsberichten