Nieuwsbrief jaargang 2023 #1
2023-03-03T00:47:06+01:00

Uit de classisvergadering van 14 februari 2023

De vergadering in De Oerdracht in Joure opende met het stilstaan bij de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië, waarbij voorzitter ds. Ellen Peersmann speciaal bad voor alle nabestaanden en ook voor de hulpverleners die in het rampgebied actief zijn. De meeste tijd werd ingeruimd voor de notitie van ds. Wim Beekman Nu jongeren ons ontbreken.pdf.

Bij mijn bezoeken als classisdominee aan de kerkenraden en voorgangers van onze Friese Protestantse Gemeenten is het nooit de vraag óf het toenemend ontbreken van 50-minners in het gemeenteleven ter sprake komt, maar wannéer deze grootste zorg van onze Friese gemeenten op tafel komt. ‘Nu jongeren ons ontbreken’ is een veelbesproken onderwerp bij mijn kerkenraadsbezoeken, misschien wel het meest besproken onderwerp.

Deze notitie is als bijlage toegevoegd. Er wordt minisymposium over dit onderwerp gehouden op zaterdag 22 april in Zwaagwesteinde. De PG De Westereen met ds. B. Terlouw is de gastheer. U ontvangt hierover later nog de uitnodiging.

Door het vertrek van ds. Wim Beekman ontstaat er per 1 september 2023 een vacature.
Er is een benoemingscommissie aangesteld, waarin 3 mensen van de Classis Fryslân zitting hebben en drie mensen van het dienstencentrum van de PKN. Ondertussen is de sollicitatieprocedure gestart en de advertentie. Na verloop van tijd zullen ze met een voordracht komen. Wordt vervolgd.

Ook is er deze avond stilgestaan bij het afscheid van de scriba Janny Brinkman. Ds. Wim Beekman heeft haar toegesproken en stilgestaan bij het vele werk dat ze voor de classis heeft gedaan. Altijd zeer nauwgezet en plichtgetrouw. Ook tijdens haar vakanties hield ze altijd een oogje in het zeil.
Ds. Ellen Peersmann, de voorzitter van de classis, heeft deze dankwoorden onderstreept met een groot boeket bloemen en een cadeaubon. Na afloop van de vergadering konden de bijna 40 aanwezigen persoonlijk afscheid van Janny nemen.

Nieuws uit de regio

Protestantse Martinikerk te Sneek Brûsplak foar de mienskip heropening 10-15 april
Na een lange periode van bouwwerkzaamheden wordt in april de protestantse Martinikerk in Sneek heropend. Tijdens de feestweek van 10 tot 15 april zal een bijzondere muziektheatervoorstelling worden opgevoerd: Ocke!

In het stuk staat Ocke centraal, een fictieve organist uit de 17e eeuw. Bij de renovatie is in een hoekje in de Martinikerk een kist gevonden die van Ocke blijkt te zijn. De inhoud van de kist wordt tijdens de uitvoeringen muzikaal gedeeld aan de hand van 7 nummers in verschillende muziekstijlen, zoals barok, gospel, jazz en pop.

De Martinikerk in Sneek wil een Brûsplak foar de Mienskip zijn en laat dit met Ocke zien. De uitvoeringen zijn op 13, 14 en 15 april, ’s avonds om 20.00 uur in de Martinikerk.
Volg de berichtgeving op www.martinisneek.nl. Voor meer informatie:
Jelbert Kramer, coördinator Protected email address
Aukje Westra, predikant Protected email address

Opleidingen/ cursussen / bijeenkomsten

Bijeenkomst voor kerkelijk werkers op woensdag 29 maart 09.30 in de Fontein te Leeuwarden
De Generale Synode zal op 21 en 22 april 2023 verdergaan met de bespreking van de plannen die de positie van de kerkelijk werkers in onze kerk zal versterken.
Binnen de classis Fryslân zijn veel kerkelijk werkers werkzaam. Synodelid ouderling Leo Blees, zelf kerkelijk werker in onze classis, neemt deel aan deze synodebespreking.
Hij heeft het initiatief genomen om voorafgaand aan deze vergadering een bijeenkomst met kerkelijk werkers te organiseren om samen het gesprek aan te gaan over het rapport dat op de synode aan de orde komt. De inbreng van kerkelijk werkers in onze classis op deze bijeenkomst kunnen door hem en de andere afgevaardigde synodeleden uit onze classis tijdens de synode vergadering aan de orde worden gesteld. Ook ds. Wim Beekman zal tijdens deze bijeenkomst aanwezig zijn. Er volgt voor de kerkelijk werkers nog een persoonlijke uitnodiging.

Training ‘waarderend leidinggeven’ voor predikanten en kerkelijk werkers (2 studiepunten)
De training Waarderend Leidinggeven is een training op drie donderdagen in maart, april en mei 2023, in Amersfoort-Vathorst, bedoeld voor predikanten en kerkelijk werkers en gegeven door Nico Belo en Theo Hettema.
In de training leer je met de methodiek van waarderende gemeenteopbouw te kijken naar jouw leidinggeven als predikant of kerkelijk werker. Niet vanuit het oplossen van problemen, maar door het methodisch kijken naar bloeifactoren en mogelijkheden. Kosten: € 350,--. De training heeft een omvang van 2 ects studiepunten in de nascholing voor predikanten en kerkelijk werkers (2 ects = 56 uur, inclusief 20 contacturen). ( Eén ECTS credit point is gelijk aan 28 uur studie.)
Het is mogelijk om de training uit te breiden met 1 ects met een jaar (online) groepssupervisie. Dat kost € 200,-- extra. Meer informatie: https://www.met-andere-ogen.nl/waarderend-aanbod/

Tot hier en niet verder, stoeien met kerkordelijke vragen voor predikanten en kerkelijk werkers
Tot hier en niet verder? Stoeien met kerkordelijke vragen. Een PAO cursus voor predikanten en kerkelijk werkers in het najaar van 2023. Belangstelling? Klik dan op deze tekst.
Naar alle nieuwsberichten