Classicale Vergadering Fryslân op 16 november
2023-11-08T16:46:40+01:00

Op donderdag 16 november wordt om 19.30 uur in De Oerdracht te Joure de volgende Classicale Vergadering Fryslân gehouden. De agenda van deze bijeenkomst ziet er als volgt uit.


 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Appèl nominaal en kennismaking
 4. Verslagen van de classicale vergadering en in juni en september (extra vergadering)
 5. Bezoek leden YKFE, over het Frysk yn ’e earetsjinst
 6. Ingekomen stukken en mededelingen
 7. Vaststellen begroting 2024
 8. Afscheid en benoeming afgevaardigden Classicale Vergadering, Generale Synode
 9. Benoemingen leden college CCO en CCBB
 10. Voordracht nieuwe voorzitter classis Fryslân ds. G. Keijzer
 11. Afscheid classisvoorzitter ds. Ellen Peersmann
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

Naar alle nieuwsberichten