Uit de Synode - Eerste indruk van een nieuw synodelid
2024-06-26T15:08:34+02:00

Op vrijdag 19 en zaterdag 20 april was de eerste reguliere synodevergadering die ik meemaakte. Die van februari was namelijk extra ingelast. Al vroeg vertrokken mijn medesynodelid en ik van de carpoolplaats in Frieschepalen; we pikten later in Heerenveen nog een synodelid op. We kwamen op tijd in Lunteren aan, bij conferentiecentrum ‘De Werelt’, midden in de bossen.

De Generale Synode bestaat uit 64 leden: predikanten, ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en diakenen. De elf classes vaardigen elk vijf leden af. Ook zijn er afgevaardigden afkomstig van kerkgenootschappen waar de PKN mee verbonden is. De Friese afdeling bereidt de synodevergaderingen altijd met de afgevaardigden van de Classis Groningen-Drenthe voor. Het is goed om samen de onderwerpen die op tafel komen te bespreken. Daarnaast leer ik hierdoor alvast wat gezichten kennen en kan ik van hun ervaring gebruik maken. Uiteindelijk nemen tijdens de landelijke synodevergadering alle leden een eigen standpunt in, zonder last of ruggespraak. Dat betekent dat de leden vrij zijn om eigen keuzes te maken.

Op 19 april begonnen we met een ochtendgebed. De vergadering was strak gepland met voor elk onderwerp een vastgestelde tijd. Zoals wel vaker bij vergaderingen is het lastig om je daar aan te houden. Soms roept een onderwerp meer vragen op en is extra tijd nodig. De hele vergadering is er pers aanwezig en alles wordt live uitgezonden (ook later terug te kijken via deze livestream) met uitzondering van de benoemingen. Tijdens dat onderdeel vertrekt de pers en gaat de camera uit.

De datum van de volgende synodevergadering is al bekend: 21 juni. Twee weken daarvoor staan de agenda en bijbehorende stukken op de website van de Protestantse Kerk. Daar komt ook de informatie over de livestream te staan.

Aafke Nicolai


Elke classis vaardigt vijf mensen af naar de Generale Synode van de PKN.
Het synodesecretariaat bepaalt het rooster van aftreden van deze afgevaardigden en de verdeling over de ambten. De afgevaardigden van de Classis Fryslân zijn:

  • Willem de Boer uit Dokkum (vrije ambt/diaken)
  • Leo J. Blees uit Dorkwerd (ouderling)
  • ds. Gert van Helden uit Buitenpost
  • mw. Riet ten Hoeve uit Herenveen (diaken)
  • da. Aafke Nicolai uit Ureterp

Naar alle nieuwsberichten