Classis Fryslân


Gemeente zijn kun je niet in je eentje. In de Classis Fryslân zijn de Friese Protestantse Gemeenten met elkaar verbonden, ontmoeten zij elkaar en zorgen zij voor elkaar.

Actueel


Preekinspiratie: verdiepend materiaal voor de verkondiging

Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap introduceert wekelijkse preekinspiratie om voorgangers te ondersteunen bij het maken van inspirerende preken. Deze service biedt verdiepend materiaal dat helpt snel tot de kern van de Bijbeltekst te komen. De preekinspiratie bevat een video, korte inspiratie bij de passage en verdiepende aantekeningen over context en kernwoorden. Het materiaal sluit aan bij het oecumenisch leesrooster, maar is ook los daarvan te gebruiken. Het is bedoeld voor alle voorgangers die waarde hechten aan verkondiging die wortelt in de grondtekst. De preekinspiratie is gratis beschikbaar op <a href='http://www.debijbel.nl/preekinspiratie' class='ubb-url' target='_blank'>www.debijbel.nl/preekinspiratie</a>. De eerste afleveringen, voor de zondagen in september, zijn daar al te zien. Via de theologennieuwsbrief van het NBG blijf je op de hoogte.

Uit de Synode - Eerste indruk van een nieuw synodelid

Op vrijdag 19 en zaterdag 20 april was de eerste reguliere synodevergadering die ik meemaakte. Die van februari was namelijk extra ingelast. Al vroeg vertrokken mijn medesynodelid en ik van de carpoolplaats in Frieschepalen; we pikten later in Heerenveen nog een synodelid op. We kwamen op tijd in Lunteren aan, bij conferentiecentrum ‘De Werelt’, midden in de bossen.

Minsken fan ‘e wei - Nijsbrief fan ‘e classis - 2024 #4

<blockquote><p>‘Nee, God hat it lichem sa gearstald, <br />dat Er oan it mindere méár eare joech, <br />dat der gjin twaspjalt yn it lichem wêze soe, <br />mar dat de lidden allikefolle <br />noed fan elkoar stean soenen.’<br /></p><small>I Korintiërs 12:24-25, NFO</small></blockquote><br /><em>Download hier de <a href='__api__/files/6654d4c2daa10b6abb000001/download' class='ubb-url'>Nederlandse versie van Minsken fan &#39;e wei 2024 - 04</a>.</em><br /><br /><h4>Fanselssprekkend gearwurkje</h4>Yn &#39;e trije fearnsjier dat ik no troch de provinsje swalkje is my opfallen, dat in protte gemeenten graach gearwurkje wolle mei oare gemeenten. Sa&#39;t bliken docht yn de tekst fan Paulus hjirboppe sit dat gewoan yn ús DNA. Hy skriuwt dy wurden oan de gemeente yn Korinte en meastentiids wurde se belutsen op &#39;e soarch fan gemeenteleden foar elkoar: krekt dyjingen dy&#39;t eefkes wat swakker stean krije dêr trochstrings ekstra omtinken. Mar datselde prinsipe jildt ek foar de ferskate gemeenten binnen de tsjerke: in gemeente dy&#39;t sterk stiet lit it net safier komme, dat in buorgemeente omfalt. Dat hat eigenskip.

Meer over Classis Fryslân


Advies

De Classis Fryslân geeft Friese Protestantse gemeenten gevraagd en ongevraagd advies over diverse thema's die spelen bij samen kerk zijn.

Gemeenten

De gemeenten binnen Classis Fryslân zijn verdeeld over 10 ringen.

Bestuur

Het dagelijkse bestuur bestaat uit:
  • ds. Riemer Praamsma (classispredikant)
  • Hanneke Dijkstra-Postma (scriba)
  • ds. Gerda Keizer(preses)

Vensters op gemeenten


Protestantse Gemeente Appelscha

Laten wij vanuit de Protestantse Gemeente Appelscha ons venster maar richten op Palmpasen en op de zomerdiensten. De afgelopen jaren zijn we heel erg blij over een grote groep kinderen die mee doet. In samenwerking met de beide basisscholen nodigen we kinderen uit om een Palmpaasstok te maken.

Protestante Gemeente te Wijckel

Onder het motto “Sin en wille kinn’ folle tille”, een oude tegelwijsheid, en dat naast Johannes 15: 5 (waar Jezus zegt: “Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kun je niets doen”) vatte ik (ds. J.M.= Mark Peschar) twee jaar geleden mede voor de Vaste Burchtkerk in Wyckel mijn werkzaamheden aan.