Classis Fryslân


Gemeente zijn kun je niet in je eentje. In de Classis Fryslân zijn de Friese Protestantse Gemeenten met elkaar verbonden, ontmoeten zij elkaar en zorgen zij voor elkaar.

Actueel


De hertslach fan in stjer

In kantate oer it ljocht dat altyd socht hat om ús lok foar mingd koar, fluit en piano, mei teksten fan Eppie Dam en muzyk troch Jan de Jong.<br /><br />De ierde is yn lêst en de wrâld fierder fan hûs as oait. Do silst mar leauwige wêze yn dizze tiid, goed opbrocht yn geloof, hoop en leafde. Foar in protte minsken mear ballêst as befrijing. En likegoed betsjut hoop noch wat yn de gloednije kantate De hertslach fan in stjer fan Eppie Dam en Jan de Jong.<br /><br />Dy giet snein 11 febrewaris om 15.00 oere yn premjêre yn De Paadwizer (Siemen de Jong- strjitte 2) yn Balk.<br /><br />Utfierd troch de betûfte sjongers fan It Kwar- tettekoar û.l.f. Feike van Tuinen.<br /><br />Sa’t we Eppie Dam as lietdichter kenne, komt net alle seine hjir fan boppen. Krekt oarsom, it begjint altyd ûnder. We moatte gjin wûnders ferwachtsje, behalve fan ússels. Net om ’e nocht stiet boppe de ynlieding op de kantate in sitaat fan de Flaamse auteur Stefan Hert- mans: ‘Hoop is een attitude; het goede nieuws: die kun je aanleren.’ Hoop as libbenshâlding.<br /><br />Yn acht lêsteksten en acht lieten wurdt fan de hoop noch wat makke. Net tsjin better witten yn, want better witte wij. De stjer út ljocht ûntstien sprekt fan leafde mei bevend en klop- jend hert. Moaier kin in mins geloof net meitsje.

Officiële ingebruikname van het gerestaureerde Van Dam-orgel

Zoals u waarschijnlijk weet is in het afgelopen jaar het Van Dam orgel uit 1844 in de Bordenakerk te Vrouwenparochie geheel gerestaureerd. Orgelmakerij Bakker &amp; Timmenga uit Leeuwarden en Orgelmakerij Reil uit Heerde hebben de verandering van de vorige restauratie hersteld en het orgel teruggebracht naar de oude opbouw van 1844.<br /><br />De kerkenraad van de Bordenakerk nodigt u uit voor de officiële ingebruikname van het gerestaureerde Van Dam-orgel op zaterdag 2 maart 2024<br /><br /><strong>Programma:</strong><br />Inloop van 15.30 – 16.00 uur<br /><ul class='ubb-list'><li>16.00 uur: Welkom </li><li>16.10 uur: Orgelspel door Theo Jellema</li><li>16.25 uur: Informatie en uitleg over de restauratie door adviseur Theo Jellema</li><li>16.35 uur: Orgelspel door Theo Jellema</li><li>16.45 uur: Toelichting door Bert Ydema van Orgelmakerij Bakker&amp; Timmenga en Hans Reil van Orgelmakerij Reil </li><li>16.55 uur: Orgelspel door Theo Jellema</li><li>17.05 uur: Afsluiting</li></ul><br />Na afloop is er gelegenheid om met elkaar na te praten onder het genot van een hapje en een drankje. U bent van harte welkom.

Preektocht door de Dokkumer Wouden (derde editie)

Dokkum - In de Dokkumer Wouden gaat op woensdag 10 april een derde ‘preektocht’ van start. De ‘preektocht’ begint om 9.30 uur in de Grote of St. Martinuskerk (Markt 2) te Dokkum. Predikanten, kerkelijk werkers, voorgangers, kerkmusici en theologiestudenten worden van harte uitgenodigd om zich aan te melden. Dit kan gewoon per telefoon: 0511-421388/06-36275893. De toegang om aan deze dag deel te nemen is vrij (inclusief koffie en thee bij de ontvangst en de lunch). Wel wordt er een mogelijkheid geboden om het werk aan de preektocht financieel te steunen.<br /><br />De eerste Preektocht werd in 2022 gehouden in de Friese Wouden, de tweede Preektocht in 2023 in het Friese Middelseegebied. Deze dag staat in het teken van het maken van een preek. Predikanten, kerkelijk werkers, theologiestudenten, andere voorgangers en kerkmusici worden uitgenodigd om deze workshop bij te wonen. Het thema uit de Vroege Kerk luidt: Antiocheense versus Alexandrijnse school. Het thema belicht de hermeneutische strijd tussen de Alexandrijnse School en de Antiocheense School en wat wij daar vandaag van kunnen leren voor de preekvoorbereiding.<br /><br />’s Morgens wordt in de Grote of St. Martinuskerk te Dokkum eerst een college verzorgd door prof. dr. Marten van Willigen, hoogleraar exegese Vroege Kerk aan de TUA in Apeldoorn; hij zal ingaan op de genoemde controverse in de Vroege Kerk. Daarna volgt een werkcollege verzorgd door ds. K.H. (Karel) Bogerd van Wâlterswâld die in praktische zin ingaat op het genoemde snijvlak in de Vroege Kerk. Wat kunnen wij er vandaag van leren? Met dit werkcollegelaten we cursisten direct aan de slag gaan met een preekvoorbereidingsmethode, om zo samen en ieder afzonderlijk een preek ‘anders dan anders’ uit te werken. Het werkcollege staat in het teken van verschillende toepassingen van de Viervoudige Schriftzin.<br /><br />De deelnemers worden naar persoonlijke keuze in de gelegenheid gesteld om hun mini-preek ten gehore te brengen voor alle deelnemers in Catharinakerk te Aalsum en in Sint Vituskerk te Wetsens. De dag wordt muzikaal omlijst (samenzang en orgelspel) door organist Evan Bogerd, als cantor-organist verbonden aan de Westerkerk in Amsterdam. De preektocht wordt afgesloten met een reflectie door prof. dr. Marten van Willigen.

Meer over Classis Fryslân


Advies

De Classis Fryslân geeft Friese Protestantse gemeenten gevraagd en ongevraagd advies over diverse thema's die spelen bij samen kerk zijn.

Gemeenten

De gemeenten binnen Classis Fryslân zijn verdeeld over 10 ringen.

Bestuur

Het dagelijkse bestuur bestaat uit:
  • ds. Riemer Praamsma (classispredikant)
  • Hanneke Dijkstra-Postma (scriba)
  • ds. Gerda Keizer(preses)

Vensters op gemeenten


P.G. Ingwert

De Protestantse Gemeente Ingwert heeft zich genoemd naar een klein Franciscaans klooster dat vlak buiten Poppenwier gelegen was. De plek ligt centraal in onze kerkelijke gemeente, die de dorpen Dearsum, Poppenwier, Raerd en de buurtschappen Abbenwier en Flansum omvat.

P.G. SSLW

Op het ruime platteland van Friesland tussen Bolsward en de Kop Afsluitdijk liggen de vier dorpjes Schettens, Schraard, Longerhouw en Wons. In deze dorpen is de Protestantse Gemeente SSLW actief. Deze gemeente telt zo’n 400 leden, waarvan een deel actief is binnen de kerk.

P.G. Kollumerzwaag

Als Protestantse gemeente van Kollumerzwaag weten we ons gedragen door de Geest van onze Heer Jezus Christus. Hij houdt het vuur in onze gemeente in stand. En dat mogen we merken aan de vele vrijwilligers die de handen uit de mouwen steken en de zegen die er mag rusten op het werk.