Classis Fryslân


De Classis Fryslân is de koepelorganisatie voor alle Friese kerkelijke gemeenten die aan de Protestantse Kerk Nederland verbonden zijn. Gemeente zijn kun je niet in je eentje. In de Classis Fryslân ontmoeten de Friese Protestantse Gemeenten elkaar en zorgen zij voor elkaar.

Actueel


Classicale Vergadering op 8 juni 2022

Op woensdag 8 juni 2022 wordt de Classicale Vergadering van de Protestantse Classis Fryslân gehouden. Deze vergadering begint om 19.30 uur in De Fontein, Goudenregenstraat 77 te Leeuwarden.<br /><br /><h4>Agenda</h4><ol class=''><li>Opening</li><li>Vaststelling agenda</li><li>Pioniersplek Nijkleaster, de ontwikkelingen (spreker o.a. ds. H. Wagenaar)</li><li>Appèl nominaal en kennismaking</li><li>Verslag van de ClassicaleVergadering op 15 maart 2022</li><li>Ingekomen stukken en mededelingen</li><li>Vierjaarlijkse rapportage van het kerkelijk leven in de classis</li><li>Benoeming scriba per 1 januari 2023</li><li>Terugblik mini-symposium 21 mei 2022: ‘Als een kleine gemeente kwetsbaar wordt en als ambtsdragers gaan ontbreken’</li><li>Notitie Ringen</li><li>Rondvraag en vergaderrooster 2023</li><li>Sluiting</li></ol><br />Niet in staat aanwezig te zijn? Dan vragen we u daarvan tevoren kennis te geven aan de scriba. Aan de afgevaardigden wordt verzocht om bij binnenkomst de presentielijst te tekenen.<br /><br />Volgende vergaderingen:<br /><ul class='ubb-list'><li>Classicale Vergadering, donderdag 13 oktober 2022</li><li>Breed Moderamen Classicale Vergadering, woensdag 6 juli 2022</li></ul>

Mini-symposium: Friese kerken hebben toekomst

Op 21 mei 2022 vindt in de Sint-Gertrudiskerk te Workum een mini symposium plaats, georganiseerd door de Classis Fryslân. Gemeenteleden van de PKN-gemeenten in de classis Fryslân worden van harte uitgenodigd in Workum aanwezig te zijn! Wilt u deelnemen, dan kunt u zich opgeven tot 7 mei 2022: <a id='ubb-email-1c5375e253261a6ef20454e19af67e51' class='ubb-email' href='#' data-username='classisfryslan' data-domain='gmail.com'>Protected email address</a><script type='text/javascript'>obj=document.getElementById("ubb-email-1c5375e253261a6ef20454e19af67e51");email=obj.getAttribute("data-username")+"@"+obj.getAttribute("data-domain");obj.href="mailto:"+email;obj.innerHTML=email</script> <br /><br />Datum en tijd: 21 mei 2022, 10.00 - 14.15 uur.<br />Locatie: Sint-Gertrudiskerk, Merk 5, 8711 CL, Workum. <br /><br /><h4>Programma</h4><ul class='ubb-list'><li><strong>9.30 uur</strong> - Inloop met koffie</li><li><strong>10.00 uur</strong> - Kort welkom</li><li><strong>10.03 uur</strong> - Opening</li><li><strong>10.15 uur</strong> - Presentatie van de documenten: Als een kleine gemeente kwetsbaar wordt en Als ambtsdragers gaan ontbreken </li><li><strong>10.45 uur</strong> - P.G. Workum, Gaast-Ferwoude, It Heidenskip geven uitleg over de verschillende wijzen van samenwerking.</li><li><strong>11.45 uur</strong> - Tweede kop koffie en onderling gesprek waarbij men per groep in elk geval 1 vraag formuleert.</li><li><strong>12.30 uur</strong> - Lunch en onderling gesprek.</li><li><strong>13.30 uur</strong> - Forumgesprek, de opgestelde vragen worden door de forumleden beantwoord.</li><li><strong>14.15 uur</strong> - Sluiting</li></ul>

Paasboodschap 2022

“De themaboekjes op weg naar Pasen 2022 waren gedrukt, en lagen klaar om in het dorp te verspreiden. Met dit boekje wilde de kerk onze dorpsgemeenschap bemoedigen met hoop en goede moed”, vertelt de dominee ter plaatse. <br /><br />“En toen brak de oorlog in Oekraïne uit. Toen we de boekjes deur aan deur overhandigden, wekten de woorden Alles komt goed! op de omslag ook bevreemding en onbegrip in het dorp. Het thema voelde ongemakkelijk, en ik had als dominee soms heel wat uit te leggen.”<br /><br />Pasen is dit jaar geen overmaat van licht en leven. Deze Pasen is er één die we vieren met een knoop in onze maag en met een bedrukt hart. We vieren de opstanding van onze Heer, maar zijn dood zit ons nog onder de huid. <br /><br />Het geweld dat ons dagelijks onder ogen komt, en de mensen die lijden in Oekraïne, en ook elders, zullen ons bij het zingen van paasliederen op het netvlies blijven staan. De vrees voor het virus dat nog niet weg is, vermengt zich met de angst voor groter geweld. <br /><br />De paasverhalen komen in een nieuw licht te staan. De leerlingen die vluchten van het open graf, en niemand iets zeggen; Maria die de tuinman in tranen vraagt “waar ze hem gelegd hebben?”; de Emmaüsgangers die verzuchten “wij hoopten dat hij Israël zou verlossen”. <br /><br />Zou dit Pasen zijn zoals Pasen bedoeld is? Opstanding op de rafelrand van de dood. Niet Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, die galmt door gans Jeruzalem. Maar behoedzaam de nieuwe paaskaars binnendragen en met je hand het vlammetje behoeden voor uitgaan. <br /><br />Ik blader in het themaboekje op weg naar Pasen 2022 waar de collega boven over spreekt. En zie dat dorpsgenoten in het boekje teksten hebben aangeleverd om andere dorpsgenoten te bemoedigen. Nog voordat de oorlog uitbrak. Het valt open bij een collage van woorden:<br /><br /><em>Alles komt<br />goed<br />En zo niet<br />dan toch </em><br /><br />Ik wens u, juist voor deze tijd, een gezegend Paasfeest. De Heer is waarlijk opgestaan! <br /><br />Wim Beekman,<br />Classisdominee Fryslân

Meer over Classis Fryslân


Advies

De Classis Fryslân geeft Friese Protestantse gemeenten gevraagd en ongevraagd advies over diverse thema's die spelen bij samen kerk zijn.

Gemeenten

De gemeenten binnen Classis Fryslân zijn verdeeld over 10 ringen.

Bestuur

Het dagelijkse bestuur bestaat uit:
  • ds. W. Beekman (classispredikant)
  • J. Brinkman (scriba)
  • ds. E. Peersmann (preses)