Classis Fryslân


Gemeente zijn kun je niet in je eentje. In de Classis Fryslân zijn de Friese Protestantse Gemeenten met elkaar verbonden, ontmoeten zij elkaar en zorgen zij voor elkaar.

Actueel


Sjonge in Boalsert

Op snein 9 oktober is der in sjongmiddei yn de Martinitsjerke fan Boalsert. De organisaasje is yn hannen fan de YKFE, de Yntertsjerklike Kommisje foar it Frysk yn de Earetsjinst. Der wurde lieten songen út it Fryske lieteboek Sjonge en bidde thús en yn tsjerke. De oargelbegelieding is yn hannen fan Jochem Schuurman en Auke van der Merk bespilet de trompet. Fierder wurdt der meiwurke troch in vokaal dûbelkwartet ûnder lieding fan Bob Pruiksma. Elts dy’t graach sjonge mei is fan herte wolkom. Fan 15.00 oere ôf binne de tsjerkedoarren iepen en it programma begjint om 15.30 oere. Om likernôch 17.00 oere sil it ôfrûn wêze. Der wurdt soarge foar in boekje wêrt de te sjongen lieten yn steane en de tagong is fergees.<br /><br />Meer informaasje: <a href='__api__/files/632ad9f9daa10b17e800002c/download' class='ubb-url'><span class='fa fa-file-type-o'></span> Poster: Sjonge yn Boalsert</a>

Dag van de Armoede

Op zaterdag 15 oktober a.s. wordt er in Franeker een inspiratie- en informatiedag gehouden in het kader van de jaarlijkse (internationale) dag van de armoede. Het IDO organiseert deze bijeenkomst samen met de Arme Kant van Fryslân en de Welzijnsorganisatie De Skûle in Franeker.

Classicaal appel noodhulp

Hierbij doet het breed moderamen van onze Classis Fryslân, in navolging van de Generale Synode, een dringend beroep op uw gemeente. De noodhulpopvang van asielaanvragers bij o.a. het aanmeldcentrum in Ter Apel is vastgelopen. Dagelijks krijgen wij de moeilijke omstandigheden, het verdriet en de wanhoop van ‘de vreemdelingen voor de poort’ onder ogen. Wij hopen dat uw gemeente nu wil helpen waar geen andere helper is.

Meer over Classis Fryslân


Advies

De Classis Fryslân geeft Friese Protestantse gemeenten gevraagd en ongevraagd advies over diverse thema's die spelen bij samen kerk zijn.

Gemeenten

De gemeenten binnen Classis Fryslân zijn verdeeld over 10 ringen.

Bestuur

Het dagelijkse bestuur bestaat uit:
  • ds. Wim Beekman (classispredikant)
  • Janny Brinkman (scriba)
  • ds. Ellen Peersmann(preses)